Sökning: "analys läromedel samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden analys läromedel samhällskunskap.

 1. 1. De mänskliga rättigheterna i läromedel : En innehållsanalys av digitala och tryckta läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jessika Stefansson; Madeleine Jeppsson; [2021]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; deliberativa samtal; Dewey; läromedel; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap hur läromedel inom samhällskunskap skildrar de mänskliga rättigheterna för årskurserna 1–9 och gymnasiekursen Samhällskunskap 1 samt hur progressionen ser ut mellan åldersblocken. Forskningsfrågorna som besvaras är följande: Med vilka begrepp och i vilket sammanhang presenteras de mänskliga rättigheterna i läromedlen? På vilket sätt och i vilken omfattning uppmuntrar läromedel till deliberativa samtal? Hur ser progressionen ut mellan de olika årskurserna rörande begrepp, sammanhang och uppmuntran till deliberativa samtal?    I studien har det gjorts en kvalitativ innehållsanalys av åtta läromedel: två för årskurs 1–3, två för årskurs 4–6, två för årskurs 7–9 samt två för gymnasiekursen Samhällskunskap 1. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns ingenting så politiskt korrekt som en svensk lärobok” : En normkritisk analys av samhällsvetenskapliga läroböcker för gymnasieskolan med fokus på jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Lennevi; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; Teaching materials; Textbooks; Social science; Sencemaking; Performativity; Gender; Anti-oppressive pedagogy; Representation; Jämställdhet; Läromedel; Samhällskunskap; Meningsskapande; Performativitet; Genus; Normkritisk pedagogik; Representation;

  Sammanfattning : Is there a symbiosis between gender equality and teaching materials? If yes, are we talking about representation, a percentual divide of pages or of anti-oppressive pedagogy? This study has its origins in the social science subject within the Swedish school system and focuses on analyzing the gender equality in textbooks. It is of importance as gender equality is a central topic in the Swedish curriculum on which the education is built on. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan medel och mål : En analys av läroböckers innehåll angående ekonomi och deras förhållande till ämnesplanens skrivningar för den gymnasiala kursen samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Ekonomi; läromedel; läroböcker; ämnesplan; gymnasiet; samhällskunskap 1b;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett aktivt och kritiskt medborgarskap i dagens informationssamhälle är att besitta ekonomisk kunskap. Samhällskunskapslärare påstår sig sakna nödvändiga kunskaper inom ekonomi, vilket medför att de i vissa fall undviker området. LÄS MER

 4. 4. Samernas särprägel : En narrativ analys av samerna i läromedel för årskurserna 4-6 i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Zilén; [2019]
  Nyckelord :Samer; läroböcker; årskurs 4-6; narrativ analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan texten tala? : En studie om röst och kausalitet i läromedel för samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jenny Rakovic Odobasic; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; röst; kausalitet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förekomsten av läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet i tre läromedelstexter för ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är att under­söka läromedels­texternas läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv då röst och kausalitet är faktorer som främjar andraspråkselevers läsförståelse. LÄS MER