Sökning: "analys slutsats intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden analys slutsats intervju.

 1. 1. Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Hinsegård; Alice Lingegård; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbara byggnader; Fastighetsutveckling; Fastighetsutvecklare; Miljöcertifiering; Nyproduktion; Klimatneutralitet; Sustainable development; Sustainable buildings; Property development; Property developer; Environmental certification; New production; Climate neutrality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. LÄS MER

 2. 2. Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Bondesson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: pandemi; Covid-19; corona; kris; online-jobb; företagsstruktur; företagsdesign; organisationsförändring; organisationsteori; kommuner;

  Sammanfattning : Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Hur elever uttrycker matematiska resonemang vid problemlösning och vad de själva säger : Problemlösning ur ett elevperspektiv för elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Olivia Sahlins; [2021]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgifter; matematiska problem; kreativa resonemang; imitativa resonemang; matematiska resonemang; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Elever i grundskolan stöter på problemlösning i matematikämnet och skall därför utveckla flera förmågor för att ha möjligheten att anpassa lösningsstrategier till varje problem. Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka hur elever med hjälp av matematiska resonemang löser två problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemins mörka sida : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av hur coronapandemin kan påverka våld mot barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Krizzylita Rose Dulfo; Emma Björk; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; corona; pandemic; domestic violence; men´s violence against women; children experiencing violence; Covid-19; corona; pandemi; socialtjänsten; våld i hemmet; mäns våld mot kvinnor; barn som upplever våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på socialsekreterares upplevelser om hur coronapandemin bidragit till våld i hemmet, samt hur de arbetade mot det under rådande omständigheter. Det var en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan hjälpramar av aluminium och stål

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nikole Olivo Garrido; Kajenta Lina Magendran; [2020]
  Nyckelord :Subframes; Aluminum; Steel; Hjälpram; Aluminium; Stål;

  Sammanfattning : Hjälpramar konstrueras med olika profiler, utformningar och material för att kunna få den bästa möjliga funktionen. Syftet med följande arbete är att fastställa vilket av materialet stål och aluminium som är mest optimal vid tillverkning av hjälpramar för lastbilar. LÄS MER