Sökning: "analys socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden analys socialpsykologi.

 1. 1. Mobbning mellan barn i förskolan : Förskollärare och förskollärarstudenters upplevda kunskap om konflikter och kränkande behandling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cathrin Hjalmarsson; Anja Wernersson; [2022]
  Nyckelord :Agens; Förskollärare; Konflikter; Kränkande behandling; Mobbning; Självtilltro;

  Sammanfattning : Mobbning är ett omtalat fenomen i grundskolan men sällan hörs fenomenet i samma utsträckning i förskolans verksamhet, trots att forskning styrker dess relevans. Frågan blir därför om förskollärare bär med sig den kunskap som krävs för att motverka och förebygga mobbning mellan barn. LÄS MER

 2. 2. Yrkesverksammas perspektiv på naturbaserade rehabiliteringsinsatser : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Persson; Sanna Petersson; [2022]
  Nyckelord :Effects of nature; knowledge; mental disorder; nature-based rehabilitation; professionals’ relationships; social bonds; stress; Kunskap; naturbaserad rehabilitering; naturens påverkan; psykisk ohälsa; relationer; sociala band; stress; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett stort problem och dess negativa konsekvenser drabbar individer, närstående och hela samhällen. För att komma åt problemen är det viktigt att det finns flera framgångsrika rehabiliteringsinsatser. Forskning har visat att naturen kan användas för att rehabilitera människor mot psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av social kontext och riskuppfattning för förståelsen av smittspridning i covid-19 pandemin : En kvalitativ studie med studenter, seniorer, matbutiksarbetare och äldrevårdsarbetare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonathan Källbäcker; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; social psychology; risk perception; mental models; interpretative phenomenological analysis; Covid-19; socialpsykologi; riskuppfattning; mentala modeller; interpretativ fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att undersöka individer från olika grupper och se hur deras uppfattningar, upplevelser och vardag under Covid-19 pandemin ser ut. Med hjälp av denna förståelse var målet att applicera beteendeteorier och riskteorier relevanta till pandemin i kombination med mentala modeller. LÄS MER

 4. 4. Healing, andlighet och nyreligiösa rörelser : En studie av de organisatoriska förändringarna inom Reconnective Healing

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Billman; [2018]
  Nyckelord :Healing; spirituality; sect; cult; religion; new religion; social psychology; organizational changes; Healing; andlighet; sekt; kult; religion; nyreligion; socialpsykologi; organisatoriska förändringar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. Undersökningen tar avstamp i hypotesen att socialpsykologiska skäl ligger bakom. LÄS MER

 5. 5. Socialpsykologisk vy på självet : En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Raber Hamad; [2018]
  Nyckelord :HEXACO; personality; DIDS; identity facets; affects; Personlighet; identitet; identitetsutveckling; självet; HEXACO; DIDS; femfaktorteorin; självet; psykologi; sociologi; personlighetspsykologi; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. LÄS MER