Sökning: "analys stephenie meyer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden analys stephenie meyer.

 1. 1. ”My mom always says I was born thirty-five years old and that I get more middle-aged every year” : En intersektionell analys av ålder, kön och klass i Stephenie Meyers roman Twilight.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Olivia Taiba; [2017]
  Nyckelord :intersektionalitet; Stephenie Meyer; Twilight; ålder; kön; klass;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Twilight, skriven av Stephenie Meyer, utifrån de intersektionella kategorierna ålder, kön och klass i förhållande till relationen mellan protagonisterna Bella och Edward. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ålder, kön och klass påverkar relationen. LÄS MER

 2. 2. Familj, moderskap och incest i Så länge vi båda andas : En queerteoretisk temastudie av Stephenie Meyers Så länge vi båda andas

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Amanda Reventlid; [2011]
  Nyckelord :Judith Butler; Anna Höglund; T wilight; Breaking dawn Så länge vi båda andas ; family; motherhood; incest; vampires; heteronormative; the heterosexual matrix.; Judith Butler; Anna Höglund; Twilight; Så länge vi båda andas; familj; moderskap; incest; vampyrer; heteronormativitet; den heterosexuella matrisen.;

  Sammanfattning : This paper examines in what way the heterosexual matrix is challenged by Stephenie Meyer in Breaking dawn (Så länge vi båda andas). By doing a thematic study on the various family constellations appearing in the novel, I search for the queer elements in it. LÄS MER

 3. 3. Små ord har också betydelse. Översättning och analys av diskurspartikeln well i Stephenie Meyers Midnight Sun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Andersson; [2010-09-28]
  Nyckelord :Översättning; diskurspartiklar; well; Midnight Sun; Stephenie Meyer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om diskurspartikeln well och hur denna kan översättas iolika sammanhang. Materialet består av Stephenie Meyers outgivna text MidnightSun och egenöversatta stycken ur denna. En studie av tidigare genomförda undersökningarsom rör diskurspartiklar, well och hur detta ord har översatts har genomförts. LÄS MER