Sökning: "analys unicef"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden analys unicef.

 1. 1. Barns inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation : En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Preschool; children s influence; pedagogical documentation; democracy; children s rights; participation; Förskola; barns inflytande; pedagogisk dokumentation; demokrati; barns rättigheter; delaktighet;

  Sammanfattning : This study is written within the framework of the theme of democracy and children's rights. The aim of the study is to contribute knowledge of preschool teachers’ perceptions of children's influence in relation to the pedagogical doc-umentation in preschool. LÄS MER

 2. 2. STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Pileblad; Olivia Wikström; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rättighetsbaserad kommunikation; Human Rights-Based Approach; rättighetsperspektivet; multimodal analys; postkolonialism; sociosemiotik; stereotyper; biståndsorganisationer; UNICEF Sverige; Plan International Sverige.;

  Sammanfattning : Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering. LÄS MER

 3. 3. UNICEF:s kommunikation på Instagram för att skapa engagemang och beröra : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Clara Hallén; Elin Dannapfel; [2018]
  Nyckelord :Multimodal analys; kvalitativ metod; Instagram; Unicef; ambassadörer; budskap; beröra; engagemang;

  Sammanfattning : Över tid har det skett en enorm förändring gällande medieutvecklingen, som påverkat sättet att kommunicera. Där användningen av sociala medier är ett exempel kopplat till denna utvecklingen och där Instagram kommit att bli en av de mest använda sociala kanalerna. LÄS MER

 4. 4. Effekten av visuell kommunikation - en studie av barnrättsorganisationers visuella uttryck och dess känslomässiga respons

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jenny Lindgren; Micolle Rogersten; [2018]
  Nyckelord :Barnrättsorganisationer; visuell kommunikation; webbsidor; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Det finns ett antal olika svenska barnrättsorganisationer som arbetar aktivt för att hjälpa och stötta barn världen över som är i akut behov av hjälp och stöd. En av de kanaler som organisationerna använder sig av för att nå ut till potentiella bidragsgivare är deras webbsidor där startsidan är det första som mottagaren möts av. LÄS MER

 5. 5. Årets julklapp ”INGENTING” : En fallstudie i hur svenska hjälporganisationer jobbar med gestaltning och katalysatorer för Consumer Brand Identification i sin marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Andersson; [2016]
  Nyckelord :Strategic framing theory; Consumer Brand Identification; The prospect theory; 
 Qualitative rhetorical analysis; Strategisk Gestaltningsteori; Consumer Brand Identification; The prospect theory; Retorisk analys.;

  Sammanfattning : När en individ identifierar sig med ett varumärke har det visat sig att hen är mer benägen att utföra positiva gärningar gentemot varumärket. Det kan innefatta positive word of mouth, att försvara varumärket vid smutskastning eller intention att köpa produkter från varumärket. LÄS MER