Sökning: "analysbegrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet analysbegrepp.

 1. 1. Att stärka det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet En kvalitativ studie av två gymnasieskolors förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Klara Gustafsson; Nina Ivarsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :skolförbättring; elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieskolor kan arbeta för att stärka sitt förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Frågeställningarna rörde skolans förbättringsprocess samt hur de idag organiserar ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Sagans förtrollade skog En ekokritisk studie om människans möte med naturen i den bauerska sagovärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Englöf; [2020]
  Nyckelord :Sagor; skog; natur; sagoväsen; John Bauer; ekokritik; antropocentrism biocentrism; besjälning; antropomorfism; Bland tomtar och troll;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. LÄS MER

 3. 3. Vad sägs om genus? : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om genus i relation till förskolans pedagogiska miljö med fokus på barns lek. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Åberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; pedagogisk miljö; genus; könsmönster;

  Sammanfattning : Forskning visar hur förskolor i Sverige inte når läroplanens mål i arbetet med jämställdhet samt att flickor och pojkar ofta bemöts utifrån kön och mer sällan som individer. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare talar om genus i relation till förskolans pedagogiska miljö med fokus på barns lek. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan : Några lärares beskrivningar av sina villkor för att utveckla nyanlända elevers litteracitet på nationellt program i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Jensen; Eva Nygård; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; newly arrived students; literacy; mother tongue; Swedish as a second language; mapping; the national program; the special needs upper secondary school; Intellektuell funktionsnedsättning; nyanlända elever; litteracitet; modersmål; svenska som andraspråk; kartläggning; nationellt program; gymnasiesärskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på nationellt program i gymnasiesärskolan. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan? och Hur beskriver lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan sina möjligheter att utveckla nyanlända elevers litteracitet? En kvalitativ ansats användes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med tio lärare i gymnasiesärskolan. LÄS MER

 5. 5. AKK, för vems skull? : En kvalitativ studie som undersöker barn och förskollärares uppfattningar kring AKK i förskolan. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Eklund; Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsvariation; neurotypiska barn; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation; barns perspektiv; barnperspektiv; vuxencentrerad kommunikation; barncentrerad kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om kommunikation utifrån det kommunikativa hjälpmedlet AKK i förskolan. Detta genom att inta ett barns perspektiv och ett barnperspektiv för att få både barnens och förskollärarnas uppfattningar utifrån forskningsfrågorna. LÄS MER