Sökning: "analyskategorier"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet analyskategorier.

 1. 1. Utländskt och svenskt i kokböcker för barn. : Framställningen av olika nationaliteter i kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960- 2014

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Paola Allegrini; [2020]
  Nyckelord :children’s cookbooks; representation; foreign; Swedish; nationality; discourse analysis; norms; values; the culinary Other; kokböcker för barn; representation; utländskt; svenskt; nationalitet; diskurs; diskursanalys; normer; värderingar; stereotyper; de kulinariska Andra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka nationaliteter som finns representerade, och hur utländskt och svenskt framställs i 12 kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960-2014. Först gjordes en innehållsanalys för att finna lämpliga analyskategorier för att beskriva hur nationell och icke-svensk proveniens kommer till uttryck. LÄS MER

 2. 2. Är England och USA de enda engelsktalande länderna? En läromedelsanalys av engelska läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Schols; Isabelle Frank; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; engelska; årskurs 4–6; länders framställning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i förhållande till eurocentrismen undersöka vilka engelsktalande länder som representeras samt hur de länderna framställs i läroböcker för ämnet engelska för årskurs 4–6. I studien har två frågeställningar besvarats vilka var: Vilka länder finns representerade i läroböckerna? och Hur framställs länderna i läroböckerna? Den teoretiska utgångspunkten för studien har utgått från teorier om eurocentrism. LÄS MER

 3. 3. Rökt vildand från Södermöre penslad med kryddig lök och ingefära : En språklig och visuell analys av White Guide-restaurangers menyer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Elsa Torell; [2020]
  Nyckelord :White Guide; menus; sociosemiotics; lexical taxonomic semantics; hyponymi; culinary linguistic; menu design; menu language; restaurants; White Guide; menyer; sociosemiotik; lexikal taxonomisk semantik; hyponymi; kulinariskt språk; menyutformning; menyspråk; restauranger;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka den språkliga och visuella utformningen av White Guide- restaurangers menyer med avsikt att få en djupare förståelse för vissa återkommande drag som kan kopplas till restauranger med denna höga kvalitetsklassificering. Forskningsfrågorna för studien lyder: Vilka visuella skillnader och likheter, när det kommer till typografi, färgsättning, användning av ikoner samt placering av text, finns det mellan de utvalda restaurangernas menyer? Finns det några språkliga skillnader och likheter ifråga om beskrivningar av tillagningsmetod, sensoriska uttryck samt uttryck för ursprung, mellan menyerna? Materialet som analyseras har avgränsats till sex olika menyer tillhörande restauranger inom kategorin mycket god klass i White Guide 2020. LÄS MER

 4. 4. ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer” : En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sedaghatalvar Aylar; Emilia Rylko; [2019]
  Nyckelord :Estetiska innehåll; dans; dansaktiviteter; medierande verktyg; medierande handling; stöttning; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet? : En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Asplund; Anton Andersson; [2019]
  Nyckelord :textböcker; naturvetenskap; begreppsförståelse; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. LÄS MER