Sökning: "analysmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade ordet analysmodell.

  1. 1. "Sitt stilla i båten"

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Erica Björklund; Matilda Hermansson; [2019-03-19]
    Nyckelord :jämställdhetsintegrering; könsfördelning; rekryteringsprocess; statlig myndighet; kompetensbaserad rekrytering;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att se om och i så fallhur arbetet med jämställdhetsintegrering kanförändra myndighetens könsfördelning.Teori: Uppsatsen utgår från det teoretiska perspektivetöversättningsteori där studiens empiriska fynd tolkasutifrån en analysmodell med dimensionernajämställdhetsintegrering, rekryteringsprocessen ochkönsfördelning. LÄS MER

  2. 2. DEN ÖKADE STYRNINGEN GENOM ÄMNESPLANERNA I GY11 En intervjustudie med sju gymnasielärare om likvärdighet och autonomi

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Linus Bylund; [2019-02-17]
    Nyckelord :GY11; Ämnesplaner; Institutionella logiker; Autonomi; Likvärdighet;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasielärare upplever den starkare statliga reglering som infördes med gymnasiereformen 2011. Specifikt har intresset riktats mot deras erfarenheter om inrättandet av ämnesplanerna, vad arbetet med dessa har inneburit för de intervjuade lärarna och deras kollegor och hur dessa ämnesplaner möjliggjort ökad likvärdighet. LÄS MER

  3. 3. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
    Nyckelord :Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. LÄS MER

  4. 4. Vikten av att smärtan tas på allvar : En litteraturöversikt om långvarig smärta och mötet med vårdpersonal

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Angelica Karlsson; Rebecca Jansson; [2019]
    Nyckelord :bekräftelse; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; smärta;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett kriterium för att smärta ska kallas långvarig är att den har pågått under mer än tre månader och kan begränsa det vardagliga livet.  Behandlingen syftar till att hjälpa personen att ta mer kontroll över sitt liv, där omvårdnaden läggs på en personnivå. LÄS MER

  5. 5. Att våga fråga och kunna vårda : Sjuksköterskors upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Susanne Risser; Maria Willberg; [2019]
    Nyckelord :intimate partner violence; abused women; nurse; experience; caring; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; sjuksköterska; upplevelse; omvårdnad;

    Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldsutsatta kvinnor söker sig till ett flertal instanser inom hälso- och sjukvården för att få stöd och hjälp med de symptom som är en följd av våldet. Som en konsekvens är hälso- och sjukvården den samhällsinstans som når flest våldsutsatta kvinnor. LÄS MER