Sökning: "analysmodellen d uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden analysmodellen d uppsats.

 1. 1. Revisorns oberoende

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Björnson; [2007-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De senaste åren har tuffare regelverk implementerats inomnäringslivet runt om i världen till följd av flertalet företagsskandaler. Bland dem kan nämnasEnron i USA, vilken ledde till implementeringen av SOX, som även berör europeiska bolag. LÄS MER

 2. 2. Orena revisionsberättelser år 2001 och 2005 : - har revisionsskandaler, reformerade lagar och RS påverkat revisorns arbete och anmärkningar?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ann Hällman; Therese Jäfvert; [2007]
  Nyckelord :orena revisionsberättelser; revisionsberättelser;

  Sammanfattning : SammanfattningDe senaste åren har en rad revisionsskandaler skakat omvärlden och revisorerna hamnade i och med detta i blåsvädret. Deras oberoende ifrågasattes och intressenterna tappade snabbt förtroendet för deras granskning. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäker revision

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jannie Sandin; Micaela Sadati; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisionens främsta uppgift är att ge en rättvisande bild avföretagets ekonomiska ställning. Revisionen ligger ofta till grund för ett viktigtbeslutsfattande och därför är kravet på en kvalitetssäker revision mycket stort. LÄS MER

 4. 4. Konflikten mellan styrmedel och drivkrafter bakom investeringsbeslut - hur ser svenska företag på kort- och långsiktighet?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gustafson; Claudia Vintr; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ständiga ökandet av förändringar och osäkerheter i dagens näringsliv har resulterat i en debatt kring kort- och långsiktiga strategier. Aktieägarna ser som främsta mål med att företaget ökar i värde och att dess verksamhet resulterar i den största möjliga vinsten. LÄS MER

 5. 5. Analysmodellen i teori och praktik. En studie av fem mindre revisionsbyråer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Kjellén; Henrik Ivarsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 1 januari 2002 trädde en ny revisorslag i kraft i Sverige. I samband med denna blev det obligatoriskt för den enskilde revisorn att pröva sin opartiskhet och självständighet, utifrån den så kallade analysmodellen. Modellen är av självgranskande karaktär där revisorn själv bedömer sin oberoendesituation. LÄS MER