Sökning: "analysverktyg i bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden analysverktyg i bedömning.

 1. 1. Förutsättningar och attityd för sambedömning : En kvalitativ studie av skolans förutsättningar och attityd kring sambedömning inom SO-ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonathan Leino; Ida Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Attityd; bedömning; förutsättningar; kollegialt lärande; kompetensutveckling; likvärdighet; sambedömning och samsyn.;

  Sammanfattning : Sambedömning är en arbetsmetod som utifrån ett litet empiriskt forskningsfält visat på potential att kunna öka rättvisan och likvärdigheten i lärares bedömningar av sina elevers arbeten. Trots detta finns det belägg som menar på att sambedömning inte är särskilt förekommande bland skolor, något som kan kopplas till lärarens arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Mäta prestation på svenska sjukhus : En kvalitativ studie om hur krissituationer påverkar prestationsmätning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Redovisning

  Författare :Amanda Björkegren; William Janurberg; Malin Törnblom; [2022]
  Nyckelord :Performance measurement; appraisal; crisis; employee perspective; motivation; Prestationsmätning; kris; medarbetarperspektiv; motivation;

  Sammanfattning : Prestationsmätning används inom organisationer för att bland annat utvärdera, förbättra, motivera och styra organisationer i önskad riktning. Med New Public Management reformer ökades fokuset på att styra och mäta resultat mer effektivt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Eleverna ska få nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling : En intervjustudie om hur lågstadielärare hanterar kunskapsprogression i det samhällsorienterande ämnet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Florin; [2021]
  Nyckelord :bedömning kunskapsprogression lågstadiet samhällsorienterande ämnet;

  Sammanfattning : En intervjustudie om hur lågstadielärare hanterar kunskapsprogression i det samhällsorienterande ämnet.  Undersökningen syftade på att ta reda på vad kunskapsprogression innebar för lågstadielärarna i det samhällsorienterande ämnet och hur de sedan hanterade kunskapsprogressionen i undervisning och bedömning i förhållande till kursplanen. LÄS MER

 4. 4. Straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet - ett rättssäkert sätt att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Hellqvist; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; straffvärde; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regeringen lade under hösten 2020 fram ett förslag om att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel genom att införa en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet. Förslaget motiveras mot bakgrund av att de brottsutredande myndigheterna är i behov av effektiva utredningsåtgärder för att kunna utreda mindre allvarliga brott som sker på ett systematiskt sätt. LÄS MER

 5. 5. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och det förebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är att undersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidra med sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandet hos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER