Sökning: "analytic dualism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden analytic dualism.

  1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
    Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER