Sökning: "analytisk tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden analytisk tolkning.

 1. 1. Socialpedagogens mest betydande kompetens : Socialpedagoger som yrkesverksamma inom HVB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Philippa Gustafsson; Tim Kronholm; [2022]
  Nyckelord :Socialpedagog; kompetens; HVB; verksamhetschef; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att få en ökad insikt i hur verksamhetschefer, inom HVB, ser på socialpedagogers kompetens i arbetet och i relation till utbildning, arbetsuppgifter och kunskap. Studien tar sin metodologiska utgångspunkt i hermeneutiken och fenomenologin då avsikten varit att söka förståelse i hur den socialpedagogiska kompetensen förstås och tolkas av verksamhetschefer inom HVB. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande vid samordning av transporter under Covid-19-pandemin : Hur ter sig chefsarbetet med avseende på beslutsfattande under en pandemi på Serviceresor Region Kronoberg?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Velke; Sophie Bergström; [2021]
  Nyckelord :Decision-making; Management; Crisis management; Covid-19; Sense making; Beslutsfattande; Chefskap; Krishantering; Covid-19; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin påminner oss om att vi lever i en föränderlig värld, en enhet som verkar för att ge invånarna ett gott liv och som var dag arbetar nära pandemin är Serviceresor på Region Kronoberg. Något som är av intresse i denna uppsats är hur chefers beslutsfattande ser ut under en så unik situation. LÄS MER

 3. 3. Art Teacher Realness : – yrkesroll och scenkostym för bildpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Cornelia Blom Lidén; [2021]
  Nyckelord :Kläder; bildpedagoger; yrkesroll; drag; Erving Goffman.;

  Sammanfattning : Vad ska man ha på sig på jobbet? Frågan kan vara en källa till både undran och nervositet för nya bildpedagoger på väg ut i arbetlivet. Klädval och utstyrsel är både pregnanta symboliska uttrycksmedel och innebär antingen praktiska möjligheter eller svårigheter i en bildpedagogs yrkesutövande. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Gotlands hällristningar : En analytisk tolkning av motiven och placeringen i landskapet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Emma Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Rock carvings; Gotland; Bronze Age; landscape analysis; cosmology; Hällristningar; Gotland; bronsålder; landskapsanalys; kosmologi;

  Sammanfattning : The rock carvings in southern Scandinavia are an important part of Bronze Age research and the Scandinavian cultural heritage. There are three known sites with rock carvings on the island of Gotland. They are located in the parishes of Lärbro, Fårö, and Lye. LÄS MER