Sökning: "analytiskt resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden analytiskt resonemang.

 1. 1. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 2. 2. Förskolans literacymiljö ur ett flerspråkigt perspektiv : En studie kring tillgänglighet av artefakter samt förskollärares syn på scaffolding i literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sandra R Källberg; Lisa Wiksten; [2022]
  Nyckelord :Literacy; läsutveckling; skriftspråksutveckling; artefakter; flerspråkighet; scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring förskollärares resonemang om hur scaffolding används för att främja barns literacyutveckling ur ett flerspråkigt perspektiv, samt undersöka tillgängligheten av literacyartefakter på förskolor som stimulerar barns literacyutveckling. I studien intervjuades fyra förskollärare och observationer av avdelningarnas miljöer dokumenteras via fotografier. LÄS MER

 3. 3. Geografi - ämnet som går över alla gränser : En studie om mellanstadieelevers geografiska resonemang och kartkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Hjalmarsson; Anna Ovsiannikov; [2018]
  Nyckelord :Geografiskt resonemang; kartkunskaper; selektiva traditioner; geografiundervisningens typologier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt geografikunskaper hos elever i årskurs 6 i Uppsala kommun med avseende på deras förmåga att föra geografiska resonemang samt avläsa en karta. Studiens teoretiska ramverk utgörs av läroplansteori, selektiva traditioner inom geografiämnet, geografiundervisningens typologier samt olika nivåer av geografiskt resonemang. LÄS MER

 4. 4. Business As Usual,No Business At All? : Exploring the Role of Servitization in theProcess of Business Model Innovation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ANDREAS ENGWALL; ANTON ÅLUND; [2018]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Servitization; Local Servitization; Double Ambidexterity; Technology Shift.; Affärsmodellsutveckling; Tjänstefiering; Lokal tjänstefiering Dubbel tvåhändighet; Teknikskifte;

  Sammanfattning : To survive a technological shift has — on numerous occasions — proved to be difficult forincumbent firms. Quintessential examples can be found in various industries where incumbent firmshave suffered financial losses as they have failed to adapt their business model to a new technological paradigm. LÄS MER

 5. 5. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER