Sökning: "and motivational factors"

Visar resultat 1 - 5 av 729 uppsatser innehållade orden and motivational factors.

 1. 1. ”Man kan springa och gömma sig men ett alkisbarns barndom hinner alltid ikapp” En kvalitativ litteraturstudie kring barns upplevelse och konsekvenser av en uppväxt med en alkoholiserad mamma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Ramström; Paulia Larsson; [2024]
  Nyckelord :alcohol abuse; alcoholism childhood experience; alcoholic mothers; motivational key-factors; Social Sciences;

  Sammanfattning : The primary aim of this study has been to deepen the understanding of the experiences associated with growing up under the influence of an alcoholic mother, the consequences it can have on individuals as grownups, and identify potential factors that can affect the process of moving on in life. The study's empirical material consists of five biographies written by individuals who have experienced growing up with an alcoholic mother. LÄS MER

 2. 2. Gå till sida: vart då? : En kvantitativ studie i tillgänglighet, utbud och motivationsrelaterade aspekter inom hypertextuell skönlitteratur för lågstadieelever i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Skog; Niclas Larsson; [2024]
  Nyckelord :Hypertext; tillgänglighet; utbud; läsmotivation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgängligheten och utbudet av hypertextuell skönlitteratur i skol- och kommunbibliotek. Förutom antal och placering av hypertextuella böcker graderades även böckerna efter de faktorer som påverkar intern och extern motivation för att kunna analysera dessas korrelation. LÄS MER

 3. 3. Mellan behov och självbestämmande - Biståndshandläggares upplevelser av etiska dilemman i arbetet med demenssjuka brukare utan sjukdomsinsikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Appelberg; Andreas Papamoshos; [2024]
  Nyckelord :dementia; social work; elderly care; self-determination; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how six social workers in elderly care in southern Sweden experience working with dementia patients without insight into their disease. The study focuses on the right to self-determination for dementia patients and how social workers handle the ethical dilemma regarding the user’s resistance to support despite the need for care interventions. LÄS MER

 4. 4. Är det någon som bryr sig? : En studie av hur autonomi, kompetens och tillhörighet påverkar motivation och arbetsprestation hos högskolelärare och yrkesidrottstränare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Sanfridsson; Lina Tollsten; [2024]
  Nyckelord :Self-determination theory; Autonomy; Competence; Relatedness; Leadership; Motivation; Självbestämmandeteorin; autonomi; kompetens; tillhörighet; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Titel: Är det någon som bryr sig? - En studie av hur autonomi, kompetens och tillhörighet påverkar motivation och arbetsprestation hos högskolelärare och yrkesidrottstränare   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Jakob Sanfridsson och Lina Tollsten   Handledare: Monika Wallmon   Datum: 2024, januari   Syfte: Att undersöka och analysera motivationsfaktorer hos högskolelärare och yrkesidrottstränare, utifrån självbestämmandeteorin. Genom att identifiera likheter och skillnader i motivationsdrivkrafter för dessa två grupper, ämnar studien bidra till en djupare förståelse av hur olika faktorer påverkar motivationen inom olika yrkesområden. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av hälsosamtal med 70-åringar i primärvården : En empirisk studie

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Siri Cordes Pettersson; Ylva Wagner Heide; [2024]
  Nyckelord :Elderly persons; focus group; health promotion; motivational interviewing; qualitative content analysis.; Fokusgrupp; hälsofrämjande; kvalitativ innehållsanalys; motiverande samtal; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården står inför utmaningar då andelen äldre personer i befolkningen ökar och det är därför av största vikt att främja hälsosamt åldrande. Distriktssköterskan spelar en viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet då många sjukdomar kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER