Sökning: "anders braskar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden anders braskar.

  1. 1. Vädermärken och andra påståenden om vädret- sant eller falskt?

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

    Författare :Erica Thiderström; [2005]
    Nyckelord :bondepraktikan; utvärdering; signifkanstest; anders braskar;

    Sammanfattning : Undersökningar gällande vädermärken i bondepraktikan och andra förutfattade meningar om olika vädersituationer har gjorts. Temperatur- och nederbördsserier från Stensele, Östersund, Falun, Uppsala, Stockholm (endast temperatur), Karlstad, Linköping och Växjö har använts. LÄS MER