Sökning: "anders burman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anders burman.

 1. 1. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER

 2. 2. Fenomenologi, ontologi, givenhet : Reduktion och filosofisk metod hos Edmund Husserl och Martin Heidegger

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anders Burman; [2013]
  Nyckelord :epistemologi; fenomenologi; ontologi;

  Sammanfattning : In this thesis I examine how the phenomenological philosophy of Edmund Husserl and Martin Heidegger differ with regard to the phenomenological reduction, and in particular why there is no reduction in Sein und Zeit. I examine in what way philosophy is seen as an overcoming of the naïvete of a ‘natural’ attitude and how this natural attitude is understood, starting with Husserl’s descriptions of the phenomenological reduction, of the natural attitude of our daily lives and of his notion of transcendental subjectivity. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av tre flerbostadshus från 50-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Anders Burman; Percy Persson; [2008]
  Nyckelord :energieffektivisering; flerbostadshus; energiberäkningar; vip ; energideklaration; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Energieffektivisering av tre flerbostadshus från 50-talet Detta arbete redovisar vilka åtgärder som är lönsamma ur ekonomisk synvinkel och kan leda till minskad energianvändning hos flerbostadshusen på Ystadsgatan 12-18 i Helsingborg. Eftersom dessa flerbostadshus är uppförda under 1950-talet och kan anses vara typexempel för flerbostadshus byggda under detta decennium kan detta arbete ge inspiration åt andra bostadsrättsföreningar och hyresrättsägare som också funderar på att göra besparingsåtgärder i sina 50-tals hus. LÄS MER

 4. 4. Sanningen utgår från Europa? - En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Burman; [2008]
  Nyckelord :Eurocentrism; Orientalism; Historieundervisning; Läromedel; Läroboksanalys; Styrdokument;

  Sammanfattning : Burman Anders. Sanningen utgår från Europa? – En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen (Engelsk titel) Individ och Samhälle, Historievetenskap och lärande, Lärarexamen 270 hp, Malmö Lärarutbildning, Malmö Högskola 2008 Syftet med denna undersökning är att undersöka eventuell eurocentrism i det språk som används i gymnasieläroböcker i historia samt att koppla detta till relevanta styrdokument för historieundervisning i gymnasieskolan. LÄS MER