Sökning: "anders cederholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anders cederholm.

 1. 1. Modifiering av fiber-PET : Genom omförestringsreaktioner

  Kandidat-uppsats, Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Cederholm; Nina Zaremand; [2015]
  Nyckelord :PET; återvinning; omförestring; smältbearbetning;

  Sammanfattning : Fiberproduktionen i världen ökar i takt med att jordens befolkning blir fler, vilket innebär ökad förbrukning av icke-förnyelsebara resurser. Samhällen påverkas även negativt, då avfallshanteringen blir en allt större belastning. Fibertypen som dominerar, och förväntas förtsätta göra det i framtiden, är polyester. LÄS MER

 2. 2. Alternativa byggsystem för att minska transmissionsförlusterna på miljonprogrammets byggnader

  Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och design

  Författare :Magnus Andersson; Anders Cederholm; [2009]
  Nyckelord :Mijonprogramhus; tilläggsisolering; prefabelement;

  Sammanfattning : The purpose with this project is to explore and verify three renovating systems for Miljonprogrammet (common expression for buildings constructed during the years 1965-1975 when over a million houses where built in Sweden) to take measure to the largely transmission losses of these buildings. Many of the buildings from this period have similar constructions and therefore the same techniques can be used to renovate several of them. LÄS MER

 3. 3. Att disponera organisationer för förändring - en fallstudie av Länsförsäkringar Stockholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Cederholm; Johannes Eriksson; Anders Torkelsson; [2003]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Förändringsbenägenhet; Change Management; Vision; Lärande Organisation; Ledarskap; Motstånd; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur ledningen vid Länsförsäkringar Stockholm arbetar med att förbereda sin organisation för en förestående förändring inom Livförsäkringsverksamheten. Utifrån detta ämnar vi även utveckla språk- och teoribildningen och generera ett antal hypoteser. LÄS MER