Sökning: "andnöd omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden andnöd omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mathilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :COPD; Experiences; Literature review; Nurse; Nursing; Erfarenheter; KOL; Litteraturstudie; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk sjukdom som drabbar människor över hela världen. Symtom som hosta, ökad slemproduktion andfåddhet och andnöd är vanligt förekommande. Livskvalitén påverkas och utmaningar i det dagliga livet uppstår. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Karlsson; Johanna Lind; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och i Sverige lever flera hundra tusen personer med sjukdomen. För att personer med KOL ska uppnå en god livskvalité krävs ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att man ser människan bakom sjukdomen och inte endast sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att leva med KOL med fokus på palliativ vård: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emilie Andersson; Sandra Vestman; [2020]
  Nyckelord :chronical obstruktive pulmonary disease; literature review; palliative care; patients; personcentered care; symptoms.; kronisk obstruktiv lungsjukdom; litteraturöversikt; palliativ vård; patienter; personcentrerad vård; symtom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en kronisk obstruktiv lungsjukdom kan ha många besvärande symtom. Andnöd är ett betydande symtom som ofta påverkar personernas liv avsevärt och försämrar livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lind; Malinen Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Heart failure; patient; experience; symptom; self-care; Hjärtsvikt; patient; upplevelse; symtom; egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I en åldrande befolkning ökar prevalensen av hjärtsvikt. När det kommer till behandling av sjukdomen läggs mycket ansvar på patienten när det gäller symtomlindring. LÄS MER

 5. 5. Musik som komplementär metod : En beskrivande litteraturstudie om användning av musik i sjuksköterskans arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredric Lindström; Hava Kutlu; [2019]
  Nyckelord :Musik; musikterapi; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Kunskap om konst och estetik inom vården kan användas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att främja hälsa och välbefinnande. Musik som komplementär behandlingsmetod har använts länge inom omvårdnad, men det finns en kunskapslucka om dess praktiska applicering i sjukvården. LÄS MER