Sökning: "andrafiering"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet andrafiering.

 1. 1. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 3. 3. Native Americans och First Nations : En jämförande studie gällande lagar i USA och Kanada

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Ångerud; Hugo Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :First Nations; Native American; andrafiering; assimilation; kulturell pluralism;

  Sammanfattning : Denna undersökning kommer undersöka ursprungsbefolkningen i Kanada och i USA, First Nations (Kanada) respektive Native Americans (USA). Fokuset ligger på olika lagar i respektive land som behandlat och behandlar dessa ursprungsbefolkningar. LÄS MER

 4. 4. Den interkulturella makten : En diskursanalys om andrafiering och makt i litteratur riktad till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rosdahl; Viktoria Lündin; [2021]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; intercultural working methods; interculturality; multiculturalism; ethnicity; power; gender; cultures; diversity; norms; preschool; Swedish preschool; diskursanalys; diskursteori; interkulturella arbetsmetoder; interkulturalitet; mångkultur; etnicitet; makt; genus; kulturer; mångfald; normer; förskola; svensk förskola;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate what discourses and what forms of exercise of power that can appear in the description of intercultural work in the book Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019) by Jonas Stier & Bim Riddersporre. The entrance to the essay is a wonder about which discourses are actualized and whether they can be seen to contribute to the categorization of individuals being constructed and to norms being anchored on the basis of these categorizations. LÄS MER

 5. 5. Stadens syn på landet : Porträttering av landsbygd och glesbygd i Dagens Nyheter 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Rebecka Svenberg; [2021]
  Nyckelord :Constructivism; Otherness; Discourse; Discourse analysis; Rural and urban; Urban norm; Dagens Nyheter; Konstruktivism; Andrafiering; Diskurs; Diskursanalys; Land och stad; Urban norm; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den urbana normen i Stockholmsfokuserad nyhetsmedia. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur porträtteras landsbygd och glesbygd i en dagstidning med Stockholmsfokus? Kring vilka teman framställs landsbygd och glesbyd? Hur uttrycks relationen mellan land och stad? 41 artiklar har sorterats utifrån tema, nyhetens laddning, porträttering och utifrån om landsbygd nämns i relation till staden. LÄS MER