Sökning: "andraspråk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden andraspråk utveckling.

 1. 1. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av språklig nivå enligt processbarhetsteorin : Hur SVA-elever utvecklar ordföljd mellan SFI och SVA-grund.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Medra Malki; [2022]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; ordföljd; svenska som andraspråk; SFI Svenska för invandrare ; SVA-grund.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnader i användningen av ordföljdsstrukturer hos inlärare på SFI (svenska för invandrare) och grundläggande utbildning i svenska som andraspråk på Komvux, samt om det sker en utveckling av dessa med utgångspunkt i processbarhetsteorin (PT). Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, därav sex texter från varje kurs som jämförs med varandra. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på formativ bedömning i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Wennerstrand; [2022]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; fenomenografisk analys; formativ bedömning; semistrukturerade intervjuer; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar en fenomenografisk studie där syftet var att undersöka hur yrkesverksamma lärare arbetar med formativ bedömning i ämnet svenska som andraspråk enligt kursplanen för grundskolans årskurs 7–9. Tre lärare varav en som undervisar i grundskolans årskurs 7 till 9 och två inom gymnasiets språkintroduktionsprogram intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i ett flerspråkigt klassrum : En kvalitativ studie om digitala verktygs inverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Daulin; [2022]
  Nyckelord :digital tools; multilingualism; language development; vocabulary; primary school; digitala verktyg; flerspråkighet; språkutveckling; ordförråd; F-3;

  Sammanfattning : I och med samhällets växande mångfald samt digitaliseringen som bidragit med nya verktyg för lärande, behöver lärare se över hur digitala verktyg på olika sätt kan stödja elevers språkutveckling i skolan. Syftet med studien är att synliggöra lärares upplevelser kring digitala verktygs inverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers upplevelser av arbetet med barns flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Bäcklund; Louise Solin; [2022]
  Nyckelord :Barns flerspråkighet; pedagogers upplevelser; modersmål; förskola; andraspråk;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på pedagogers upplevelser av arbetet med barns flerspråkighet i förskolan. I vår studie har vi genomfört fem kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med pedagoger som arbetar i förskolor där det finns flerspråkiga barn. LÄS MER