Sökning: "andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 1876 uppsatser innehållade ordet andraspråk.

 1. 1. Kronor i månaden, meter i sekunden - en undersökning av konstruktionsbaserad undervisningpå SFI, kurs C, i inlärargrupper med lång respektive kortstudiebakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Sandahl; [2023-03-30]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; grammatikundervisning; svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; SFI; mönsterigenkänning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver en klassrumsundersökning, där konstruktionsbaserad undervisning provades och jämfördes i två olika inlärargrupper på SFI, kurs C; en med lång studiebakgrund och kort tid i Sverige och en med kort studiebakgrund och lång tid i Sverige. Syftet med undersökningen var att prova en didaktisk metod som inte testats tidigare, nämligen mönsterigenkänning med snedfördelad input, och, genom att testa metoden i två olika grupper, prova om det är någon skillnad mellan de olika elevgruppernas sätt att gripa sig an uppgiften och tillägna sig kunskap om konstruktionen. LÄS MER

 2. 2. ”De svåra orden gör texten mörk” - en studie om vuxna flerspråkiga elevers textrörlighet i ämnet samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkeli; [2023-03-01]
  Nyckelord :vuxenutbildning; samhällskunskap; textrörlighet; sociokognitiv teori; ledtrådar; språkliga utmaningar;

  Sammanfattning : Lärobokstexter på gymnasienivå kan vara besvärliga att läsa eftersom skolspråket på den nivån har många språkliga drag som gör texterna opersonliga och abstrakta. Om man dessutom har ett annat förstaspråk än svenska och inte känner till de språkliga dragen för lärobokstexter särskilt väl, så kan texterna innebära stora utmaningar för förståelsen. LÄS MER

 3. 3. Svenskämnenas identiteter : En diskursanalys av uppgifter i ett läromedel för svenska respektive svenska som andraspråk på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fannie Sonninger; Stina Landén; [2023]
  Nyckelord :Svenska 1; svenska som andraspråk 1; centralt innehåll; översyn av svenskämnena; diskursanalys; innehållsanalys; läromedelsanalys; kunskapssyn; kvalitativ dokumentär metod;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kunskaper som elever får med sig genom två jämförbara läromedel för svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1 skiljer sig åt och hur skillnaderna i så fall relaterar till ämnenas centrala innehåll. Det sattes sedan i relation till Skolverkets översyn av svenskämnena. LÄS MER

 4. 4. "Samverkan - det är grundpelaren" : En kvalitativ studie utifrån samverkan mellan specialpedagoger och lärare runt det proaktiva arbetet på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Verlinden; Annica Thörn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörn, Annica och Verlinden, Susan (2022). ”Samverkan - det är grundpelaren.” Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers mottagande och inkludering : Ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Hanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nyanlända elever; inkludering; mottagande; svenska som andraspråk; språk- och kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning vilket för med sig nya språk, kulturer, religioner och synsätt för läraren i klassrummet (Skolverket, 2022). Denna studie undersöker lågstadielärares perspektiv på nyanlända elevers mottagande och inkludering i undervisningen samt hur skolornas resurser som svenska som andraspråkslärare används för att främja detta. LÄS MER