Sökning: "andraspråkselever"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet andraspråkselever.

 1. 1. "Det är troligen så" : En studie i andraspråksinlärares användning av modalitetsmarkörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fredrik Birgersson; [2024]
  Nyckelord :modalitetsmarkörer; andraspråkselever; SFG; nationella prov; modala hjälpverb; interpersonella adverbial;

  Sammanfattning : Modalitetsmarkörer används för att uttrycka bland annat värderingar och åsikter för påståenden i satser. I föreliggande studie är huvudsyftet att undersöka om det finns en relation mellan andraspråkselevers användning av modalitetsmarkörer och deras betyg. LÄS MER

 2. 2. Strategier och hinder i lärares arbete med att stödja andraspråkselever inom matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Teodora Savic; Ivana Maksimovic; [2024]
  Nyckelord :andraspråkselever; textuppgifter i matematik; matematiksvårigheter; lärares arbetssätt; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The lack of Swedish language skills among second language learners affects their ability to solve mathematical text tasks as it requires the learner to possess literacy and understanding of the mathematical language used in the Swedish educational system. The purpose of this study is to contribute with new knowledge about what obstacles F-3 teachers see in the teaching of second language learners in mathematics and what pedagogical strategies are used in teaching to support second language learners' work with text tasks in mathematics. LÄS MER

 3. 3. Inferensläsförmåga och strategiorienterad undervisning för andraspråkselever : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sanna-Maria Gerbrand; [2024]
  Nyckelord :Andraspråksundervisning; inferensläsning; scaffolding; transspråkande; strategiorienterande undervisning; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Att ha en god läsförståelse är en grundläggande förutsättning för att klara sig i dagens kommunikationssamhälle. Idag ser man att svenska som andraspråkselever i allt större utsträckning inte klarar godkänd nivå i läsförståelse på de nationella proven i grundskolan och på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Inkludera flerspråkiga elever i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nellie Andersson; Zahraa Saadoun; [2024]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Flerspråkighet; Inkludering; Metod; Scaffolding;

  Sammanfattning : Flertal skolor bedriver en matematikundervisning som präglas av enspåkighetsnormen, som innebär att undervisningsspråket samt det matematiska innehållet är på svenska. På grund av skolans bristande resurser finns det inte tillräckligt med utrymme för att inkludera och anpassa matematikundervisningen till andraspråkselever. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och behov av anpassningar för andraspråkselever inom samhällsorienterande ämnen – en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Zerina Salihovic; Hadzajlic Emina; [2024]
  Nyckelord :andraspråkselever; anpassningar; So-ämne; So-undervisning; språkutveckling; transspråk; stöttning; utmaningar; arbetsmetoder; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på lärarens anpassningar och vilka utmaningar de möter i sin undervisning med andraspråkselever i SO-undervisningen. Syftet med studien är att skapa förståelse och undersöka lärarnas perspektiv på arbetsmetoder för att främja andraspråkselever inom de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER