Sökning: "andraspråkselever"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade ordet andraspråkselever.

 1. 1. Litteratur för språkutveckling hos andraspråkselever : En undersökning hur skönlitteratur används i undervisningen i svenska som andraspråk för elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; Emelie Wallin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; språkutveckling; svenska som andraspråk; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken skönlitteratur som används i ämnet svenska som andraspråk, hur den skulle kunna utveckla elevernas språk samt hur litteraturen kan motivera och engagera eleverna i språket. Empirin har samlats in genom semistruktuerade intervjuer med svenska som andraspråkslärare. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling inom SO-undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Shala; Linda Shala; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; nyanländ; modersmålsundervisning; SO-undervisning; språkkunskaper; språkutveckling; ämnesbegrepp; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Migrationskrisen som inträffade hösten år 2015, flydde över en miljoner människor till Sverige för att söka asyl på grund av oroligheter i hemlandet (Utredningen om migrationsmottagandet, 2015). Sedan den stora migrationskrisen i Sverige år 2015 har många människor under de senaste åren invandrat till Sverige. LÄS MER

 4. 4. Hur samspelar multimodala resurser i läromedel för svenska som andraspråk? : En kvalitativ studie med utgångspunkt i SFL:s metafunktioner

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Curkic Asima; [2021]
  Nyckelord :Stödstrukturer; multimodalitet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; läromedelsanalys; bildanalys; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med studien var att undersöka förkomsten av olika typer av semiotiska resurser som har betydelse för förståelsen av texten i läromedel, med fokus på hur bild och text samspelar som stödstrukturer. Två läromedel i svenska som andraspråk för kurs 1, 2 och 3 framställda efter den aktuella läroplanen (Gy 11) undersöktes (Sätt full fart och Språkporten). LÄS MER

 5. 5. Strategier för integrering av språkinlärning i ämnesundervisningen för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL); Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

  Författare :Walid Iskandarani; Hussein Yousef; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; språkinlärning; ämnesinlärning; samhällskunskap; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för forskning om hur andraspråkselevers lärande gynnas när lärare integrerar språkinlärningen med ämnesundervisningen i samhällskunskap. Frågeställningen som skall besvaras är “hur integrerar man språkinlärningen med ämnesinnehållet på ett effektivt sätt för andraspråkselever i ämnet samhällskunskap?”. LÄS MER