Sökning: "andraspråkselever"

Visar resultat 1 - 5 av 518 uppsatser innehållade ordet andraspråkselever.

 1. 1. Vägen till läsning : En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 resonerar kring arbetet för att främja läsutvecklingen för andraspråkselever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Andvret; Emma Ejdre; [2023]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några tillfrågade lärare i årskurs 1–3 resonerar kring arbetet för att främja läsutvecklingen för andraspråkselever. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sex informanter. Informanterna är verksamma lärare som arbetar på tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig skrivundervisningen för första- och andraspråkselever? : En kvalitativ studie om lärares arbetssätt i skrivundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vanessa Bahar; Narmin Alzepare; [2023]
  Nyckelord :Skrivundervisning; andraspråkselever; förstaspråkselever; skrivprocess; arbetssätt;

  Sammanfattning : Att lära sig läsa och skriva är en lång och komplex process. Det tar tid och tålamod, och som har varje barn sin egen inlärningstakt. Därför är det viktigt att ha kännedom om olika arbetssätt så att lärare kan dra nytta av dem för att lära första- och andraspråkselever att skriva. LÄS MER

 3. 3. Begreppsuppfattning i matematik hos andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Chi Nguyen; Alida Adrovic; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsuppfattning; matematik; modersmål; tvåspråkig;

  Sammanfattning : Följande arbete handlar om andraspråkselever och deras begreppsuppfattning i matematikundervisning. Under arbetets gång har flertal studier, både nationellt och internationellt sammanställts med hjälp av sökningar i olika databaser. Dessa databaserna är ERIC, ERC, Google och Libsearch. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares uppfattningar om arbetet med språklig stöttning i ämnet idrott och hälsa för elever med svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Bock; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; transspråkande; den proximala utvecklingszonen; stöttning;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur några högstadielärare i ämnet idrott och hälsa upplever behovet av språklig stöttning i ämnet, och vilka tillvägagångssätt lärarna uttrycker att de tillämpar i arbetet med språklig stöttning i idrottsundervisningen med ett primärt fokus på andraspråkselever. Studien genomfördes i form av en intervjustudie där åtta idrottslärare utspridda i tre olika regioner har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar inte bara om att kunna läsa" : En studie om att stötta andraspråkselevers läsutveckling i helklassundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Stina Prim; Klaudia Borsukiewicz; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselever; avkodning; helklassundervisning; läsförståelse; läsutveckling; ordförråd; stöttning; svenska som andraspråk.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, utifrån ett lärarperspektiv, undersöka och synliggöra lärares upplevelser av att stötta läsutveckling hos andraspråkselever i helklassundervisning. För att ytterligare fördjupa förståelsen för lärares upplevelser av att undervisa andraspråkselever har vi intresserat oss för vilka framgångsfaktorer och behov lärare ser i den egna verksamheten. LÄS MER