Sökning: "andraspråksinlärare"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet andraspråksinlärare.

 1. 1. Oj, vad snabbt du pratar! : En kvantitativ studie av hur andraspråksinlärares taltempo påverkas av förstaspråkstalares val av språkvariant

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Bristedt; [2020]
  Nyckelord :Taltempo; komplexitet; stavelse; andraspråksinlärare; barnriktat språk; vuxenriktat språk;

  Sammanfattning : Uppsatsen som följer är en kvantitativ undersökning där andraspråksinlärares taltempo studerades. Forskningen avsåg undersöka hur en inlärares taltempo förändrades i interaktion med olika förstaspråkstalare av svenska som använde två olika språkliga varianter, barnriktat och vuxenriktat språk. LÄS MER

 2. 2. Så duktigt du kan prata! : En kvantitativ studie om hur barnriktat och vuxenriktat språk påverkar andraspråksinlärares syntax

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Tell; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; syntax; språkvariant; barnriktat språk; vuxenriktat språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt vuxna andraspråksinlärares syntax varierar i mötet med olika språkvarianter, med förhoppning att bidra med viktig information om hur lärare kan anpassa sitt språk för att optimera språkinlärning hos andraspråkstalare. Fyra vuxna andraspråksinlärare deltog i studien och fick samtala med två olika personer vardera, vilka antingen pratade med en barnriktad språkvariant eller en vuxenriktad språkvariant. LÄS MER

 3. 3. "Liiiila" eller "Lilllla"? : En kvantitativ studie om hur andraspråksinlärares produktion av den svenska kvantitetskontrasten påverkas av ett barnriktat inflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Svensson; [2020]
  Nyckelord :kvantitetskontrast svenska som andraspråk; andraspråksinlärare; barnriktat tal; vuxenriktat språk; anpassning; lång vokal; lång konsonant;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att ta reda på om uttalet av den svenska kvantitetskontrasten påverkas i andraspråksinlärares talproduktion av att samtalspartnern använder ett barnriktat tal. Fyra informanter som studerade svenska som andraspråk deltog i datainsamlingen varav två inkluderades i analysen. LÄS MER

 4. 4. "Ursäkta mig, snälla!" : Artighet i svenska språket. Ett huvudbry för nyanlända andraspråksinlärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Karin Rydholm; [2020]
  Nyckelord :stance; artighet; ansikte; takt; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur artighet i språk kan ha betydelse för andraspråksinlärares motivation och attityd till språkinlärandet. Det faktum att artighet inte finns kodifierat i det svenska språket och att vi sedan en längre tid har anammat du-tilltalet i Sverige, kan ställa till problem för många grupper av andraspråksinlärare som är vana vid att ha språkliga verktyg för artighet i kommunikationen med andra. LÄS MER

 5. 5. Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annette Skoglund; [2019-01-23]
  Nyckelord :språkpraktik; undervisning i svenska för invandrare sfi ; vardagssvenska; språkinlärning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare. LÄS MER