Sökning: "andraspråksinlärning klassrummet forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden andraspråksinlärning klassrummet forskning.

 1. 1. ”Hur ska jag få med eleven som har det så svårt och hur utmanar jag eleven som pratar engelska hemma?” Lärares syn på nivåskillnader i ämnet engelska i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Felicia Nord; Ronja Vikström; [2021]
  Nyckelord :Multi-level teaching; English second language learning; inclusive teaching; oral communication; English; primary school; nivåskillnader; andraspråksinlärning; inkluderande undervisning; individanpassad undervisning; muntlig kommunikation; engelska; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en inblick i hur engelsklärare för årskurs 4–6 anpassar undervisningen utifrån elevernas nivåskillnader. I den här kvalitativa intervjustudie har nio engelsklärare i årskurs 4-6 från Sverige beskrivit sina upplevelser kring hur de upplever nivåskillnader inom muntlig kommunikation i det engelska klassrummet samt hur de anpassar sin undervisning utifrån nivåskillnaderna. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare för att stödja elever med avkodningssvårigheter? : En kvalitativ studie om lärares arbete med att stödja elever med avkodningssvårigheter i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Samuelsen Sara; Siham Kader Dahir; [2021]
  Nyckelord :avkodning; avkodningssvårigheter; läsning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur lärare arbetar för att stödja elever med avkodningssvårigheter. Studiens frågeställningar är: Hur motiverar lärarna sina val av avkodningstester för att stödja elever med avkodningssvårigheter? På vilket sätt anser lärarna att testerna är användbara? samt Hur använder lärarna sig av testerna för att arbeta med att stödja elever med avkodningssvårigheter? I bakgrunden redogör vi kortfattat för avkodningsförmågans innebörd. LÄS MER

 3. 3. "In English, please!" : Lärares motivation till att använda det engelska språket i klassrummet En empirisk studie ur ett lärarperspektiv i årskurserna 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Lovisa Uusitalo Knekta; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; inre och yttre motivation; lärarmotivation; motivation; muntlig engelska;

  Sammanfattning : Studier visar att motivation inom andraspråket är allt som oftast ur elevens perspektiv medan det tyder på att det finns en kunskapslucka när det gäller lärarens perspektiv. Den här forskningsstudien har syftet att kartlägga lärares användning av den muntliga engelskan i ämnet engelska i årskurserna 4-6 och lärarmotivation till att tala det engelska språket, samt vad de anser finnas för utmaningar kopplade till den muntliga engelskan. LÄS MER

 4. 4. Ett tveksamt kunskapskrav : En kvalitativ studie om lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på undervisning och bedömning av muntliga strategier i engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Walderot; [2019]
  Nyckelord :Strategies; oral communication; interaction; assessment; oral competence; teaching methods; second language learning; second language acquisition; Strategier; muntlig kommunikation; interaktion; bedömning; muntlig kompetens; undervisningsmetoder; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Då strategier är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är studiens syfte att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och slutligen utifrån litteratur ge exempel på hur det kan konkretiseras i klassrummet. Genom kvalitativa metoder inom fenomenologin har observationer och intervjuer med tre lärare genomförts och analyserats. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i SVA-klassrummet : Om lättläst, läslust, och lärares val av skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Mojca Visnjar; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; val av skönlitterära texter; lättläst; läslust;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i fyra lärares skönlitteraturanvändning i ämnet svenska som andraspråk. Data från semi-strukturerade intervjuer organiserades och analyserades i tematiska områden med fyra övergripande motiv: i vilken utsträckning fyra svenska som andraspråkslärare använder sig av skönlitteratur i deras undervisning, hur detta kopplas till styrdokument, deltagarnas uppfattning om läsning av litteratur i originalversion och lättläst form samt mål med undervisning i, och med hjälp av, skönlitteratur. LÄS MER