Sökning: "andraspråksinlärning psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden andraspråksinlärning psykologi.

 1. 1. Attaching Meaning to Chinese Characters : A retrieval practice study of learners with no knowledge of Chinese

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacob Tønnesen; [2019]
  Nyckelord :Mandarin Chinese; second language learning; thetesting effect; mandarin kinesiska; andraspråksinlärning; the testing effect;

  Sammanfattning : En ökad efterfrågan på talare av mandarin kinesiska (hädanefterkinesiska) i väst har lett till ett ökat behov av högkvalitetsundervisning i kinesiska. I den här undersökningen studerade 24 svenska modersmålstalare utan tidigare kinesisk språkerfarenhet 60 svenska ord i kombination med deras kinesiska motsvarighet. LÄS MER

 2. 2. Sagan som genre och andraspråksinlärares grammatiska prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Edström; [2013]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; genre; muntlig prestation; saga;

  Sammanfattning : Abstract Swedish tuition for immigrants (SFI) is a public adult education program in Sweden that was created in order to provide the immigrants with basic skills in Swedish. People with different backgrounds speaking different languages learn together how they should communicate in Swedish, both orally and in writing. LÄS MER

 3. 3. Hur kan lärare arbeta för att utveckla läroprocessen hos elever med ett andraspråk? : En studie som belyser innehållsliga och metodologiska aspekter av hur lärare kan arbeta med elever som lär ett andraspråk

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Andreas Visén; Emanuel Nilsson; [2012]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; undervisningsmetoder; Vygotskij; Hundeide; sociokulturellt perspektiv; modersmål; L1; L2; programvara;

  Sammanfattning : I denna studie fokuserar vi på hur lärare kan öka inlärningen för elever med ett andraspråk. Studien är huvudsakligen indelad i två delar, där den innehållsliga och metodlogiska delen ingår. Omfånget på studien är tolv artiklar med olika typer av inriktning och resultat. LÄS MER

 4. 4. Modersmåletsroll för andraspråksinlärning : en kvalitativ undersökning gjord med förskolepersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Hanna Åkesson; [2012]
  Nyckelord :modersmål; modersmålsstöd; andraspråk; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något man på förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers erfarenheter och metoder kring andraspråksinlärning - i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Amra Alagic; Rebecca Jernberg; [2012]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; erfarenheter; metoder; pedagog;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att ta reda på pedagogers erfarenheter och vilka metoder de har använt sig av kring barns andraspråksinlärning i förskolan. Metoden som använts för att undersöka problemformuleringarna är intervjumetoden. Sex verksamma pedagoger som arbetar på fyra olika förskolor intervjuades. LÄS MER