Sökning: "andraspråksinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade ordet andraspråksinlärning.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 3. 3. Användningen av akademiska ord i skriftlig produktion bland andraspråksinlärare på gymnasienivå : Lexikal kompetens och frekvens

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Thomas Hjerth; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; akademiskt ordförråd; skriftlig produktion; lexikal kompetens; frekvens.;

  Sammanfattning : Tillämpningen av ordförrådet är, även för en andraspråksinlärare på avancerad språkfärdighetsnivå, förenat med svårigheter, och utgör oftast den begränsade faktorn.Syftet med studien är att utöka kunskapen om lexikal kompetens och frekvens i användning av akademiska ord i andraspråksinlärares skriftliga textproduktioner på gymnasienivå. LÄS MER

 4. 4. Några lärares upplevelser av integrerad svenska som andraspråksundervisning: möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Selma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; svenskundervisning; andraspråket; andraspråksinlärning; modersmål; flerspråkighet; studiehandledning; integrerad svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra lärare i grundskolans tidigare år säger att de arbetar för att ge andraspråkselever stöd i utvecklingen av deras andraspråk genom en integrerad svenska som andraspråksundervisning där både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk undervisas parallellt i samma klassrum. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden i form av semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka vilka didaktiska metoder lärarna uppger att de använder för att ge andraspråkselever stöd i utvecklingen av deras andraspråk samt vilka styrkor och utmaningar dessa lärare beskriver när det kommer till en integrerad svenska som andraspråksundervisning. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur lärare motiverar elever att skriva på engelska i grundskolans årskurs 4-6. : En intervjustudie ur ett lärarperspektiv om elevers skrivande i EFL klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Moustafa Finjan; [2021]
  Nyckelord :stöttning; motivation; skrivning; andraspråksinlärning; engelska för yngre åldrar.;

  Sammanfattning : I dagens skola uppvisar många elever svårigheter med att skriva på engelska.Läraren har en viktig roll i elevernas språkutveckling genom att stötta och motivera elevernatill att skriva på engelska. LÄS MER