Sökning: "andraspråksutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet andraspråksutveckling.

 1. 1. ELEVERS TANKAR KRING MODERSMÅLSUNDERVISNING En kvalitativ undersökning om flerspråkiga elever i grundskolan årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marlene Lembäck; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; flerspråkighet; motivation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på flerspråkiga elevers tankar kring modersmålsundervisning samt vilka motivationsfaktorer som påverkar dessa elever att läsa sitt modersmål i en andraspråksmiljö. Med andraspråksmiljö menas svenska som samhälls- och skolspråk. LÄS MER

 2. 2. GRAMMATIK I SKRIVUNDERVISNINGEN FÖR NYANLÄNDA GYMNASIEELEVER En aktionsforskningsstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikaela Eek; [2020-01-07]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; aktionsforskning; formativ undervisning; skrivundervisning; grammatik;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om och hur formativ undervisning, för att stärka andraspråkselevers förmåga att skriva på svenska, kan baseras på deras grammatiska misstag i skriftlig produktion.Teori:Grunden för studien utgörs av aktionsforskningsperspektivet, vars övergripande syfte är att utveckla och förbättra lärares praktik (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman, 2012). LÄS MER

 3. 3. Den språkutvecklande förskolan : Förskollärares reflektioner om arbetet med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Jonas; Asma Naveed; [2020]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt; språkutveckling; flerspråkighet; andraspråksutveckling; samspel;

  Sammanfattning : Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle påverkar förskollärare att modifiera sin praktik i förskoleverksamheten där de möter allt fler barn med svenska som andraspråk. Språket ses som ett fundament i kommunikationen, både i samtal med andra personer och för barnets tänkande. LÄS MER

 4. 4. The impact of age when learning English as a second language in the early school years

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Linder; Sofie Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Acquisition; L1; L2; Second Language; Learning Outcomes; Language Development; Language Learning; Evidence.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om tidig ålder anses vara den framgångsrika faktorn för hur man lyckas utveckla ett andraspråk. Enligt Muñoz (2008) hävdar hon att andraspråksutveckling främst beror på barnets biologiska mognadsprocess, hjärnutveckling, talförmåga och hörsel. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteraturen i SVA-undervisningen på den grundläggande vuxenutbildningen : en fallstudie av tre lärares förhållningssätt till skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingrid Marklund; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; svenska som andraspråk; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur tre lärare som undervisar i grundläggande svenska som andraspråk på samma Komvux förhåller sig till skönlitteratur i sin undervisning. Syftet har konkretiserats med hjälp av två frågeställningar. LÄS MER