Sökning: "andree alexandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden andree alexandersson.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av smärtbehandling med opioider : En integrerad litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Moa Wilén; Andrée Alexandersson; [2019]
    Nyckelord :Erfarenheter; opioider; sjuksköterska; smärtbehandling; säker vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har ökat i Sverige de senaste åren och de vanligaste inblandade substanserna är opioider. Opioider är vanligt förekommande inom vården, tidigare forskning visar dock att det finns brister i läkemedelshanteringen med opioider. LÄS MER