Sökning: "anestesi hos djur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden anestesi hos djur.

 1. 1. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Sammanfattning : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av postoperativa sårinfektioner efter ovariehysterektomi på friska tikar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Viktoria Wiss; [2017]
  Nyckelord :ovariehysterektomi; kastration; postoperativ sårinfektion; sårkomplikation;

  Sammanfattning : Ovariehysterektomi (OHE) är ett rutiningrepp på djurkliniker och är det vanligaste ingreppet för att kastrera tikar. Liksom vid alla kirurgiska ingrepp är postoperativa sårinfektioner en komplikationsrisk och observeras hos 2,2-5,7 % av patienterna. LÄS MER

 4. 4. Typ av ingrepp och miljöns påverkan på immobiliseringsstrategier på tiger

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexander Larsson; [2016]
  Nyckelord :tiger; panthera tigris; anestesi; immobilisering; carnivore; anesthesia; immobilization;

  Sammanfattning : Sövning av tigrar, såväl vilda som de i fångenskap, innebär alltid en säkerhetsrisk för både djuret och personalen på grund av eventuella anestesikomplikationer och den uppenbara livsfara dessa djur utgör för människan. En sammanvägning av önskade effekter, fruktade biverkningar, djurets hälsostatus, veterinärens preferenser och preparatens tillgänglihet är bara några av de parametrar som avgör vilket anestesiprotokoll, alltså vilka kombinationer och doseringar av sövningsmedel, man väljer att utnyttja vid immobilisering av dessa djur. LÄS MER

 5. 5. Lugnande medicinering innan avlivning : hur gör vi det bäst för katten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Filippa Eriksson; [2016]
  Nyckelord :avlivning; katt; premedicinering;

  Sammanfattning : Ordet eutanasi (avlivning) kommer från grekiskans eu som betyder god och thanatos som betyder död och att den sista stunden i ett älskat sällskapsdjurs liv ska vara just god är nog de flesta överens om. När det gäller avlivning av katt i Sverige skiljer sig tillvägagångsättet mellan veterinärer angående sedering innan avlivning samt hur man tillför avlivningsvätskan (intravenöst, intraperitonealt eller intrakardiellt). LÄS MER