Sökning: "anestesi"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet anestesi.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vara vakna under operation : - En metasyntes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Eva Sofie Jansson; Sandra Franklin; [2021]
  Nyckelord :Vaken; regional anestesi; operation; upplevelser och patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens perioperativa omvårdnad där målet är att utföra individanpassad och professionell vård på en personcentrerad nivå. Den dagkirurgiska och den polikliniska verksamheten ökar i takt med att vården utvecklas vilket innebär att allt fler patienter opereras under regional anestesi idag. LÄS MER

 2. 2. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Andersson; [2021]
  Nyckelord :hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Sammanfattning : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse av oplanerad intraoperativ hypotermi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; hypotermi; anestesisjuksköterska; intraoperativt; prevention; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oplanerad intraoperativ hypotermi är en av de vanligaste komplikationerna till anestesi. Komplikationerna som följer påverkar flertalet av kroppens organsystem och kan skapa ett obehag för patienten. Tidigare studier visar att över 70% av alla patienter kan drabbas av oplanerad intraoperativ hypotermi om inga åtgärder vidtas. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av oro inför generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elias Haglund; Fredrik Paananen; [2021]
  Nyckelord :Nurse anesthetists; experience; general anesthesia; knowledge; anxiety; patient; fear; Anestesisjuksköterska; erfarenhet; generell anestesi; kunskap; oro; patient; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför generell anestesi upplever många patienter en känsla av oro och rädsla. Anestesisjuksköterskan har ett viktigt ansvar i mötet med patienter för att skapa tillit, förtroende och trygghet mellan patient och anestesisjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som inverkar på luftvägshantering inom anestesi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tomas Sundblom; Lina Backlund; [2021]
  Nyckelord :anestesisjukvård; luftvägshantering; svår luftväg; CRM; crisis resource management; kritiskt moment; teamwork; kommunikation; hierarki;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägshantering inom anestesisjukvården är ett kritiskt moment och fö­rekommer i både planerade och akuta situationer. I samband med luftvägshanteringen är komplikationer som orsakar tillfällig skada vanliga medan komplikationer som orsa­kar allvarliga, bestående skador är ovanliga. LÄS MER