Sökning: "anestesisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet anestesisjuksköterska.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans upplevelse av smärtlindring av barn postoperativt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Arreland; Caroline Rydell; [2022]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärtlindring; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förlängd preoperativ fasta och dess effekt på den anestesiologiska vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ayaan Ahmed; Maren Navntoft Kjaer; [2022]
  Nyckelord :Förlängd preoperativ fasta; Anestesiologisk vård; Anestesisjuksköterska; Perioperativa fasen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta tillämpas vid all planerad anestesi. Problematiken som uppstår är däremot när fastetiderna överskrids. För anestesisjuksköterskans profession är förlängd preoperativ fasta ett reellt problemområde som kan försvåra arbetet att upprätthålla god anestesiologisk vård och bedriva en patientsäker anestesi. LÄS MER

 3. 3. Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Alstergren; Laven Benavand; [2022]
  Nyckelord :Experiences; qualitative content analysis; teamwork; operating room nurse; anaesthetic nurse; Erfarenheter; teamarbete; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska ;

  Sammanfattning : Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie AbstraktBakgrund: I Socialstyrelsens rapport från 2019 identifierades drygt 13 000 vårdrelaterade skador mellan åren 2013–2018. Av dessa ledde 213 till dödsfall, varv av 53% av patienterna genomgått ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Preoperativa variabler och komplikationer hos vuxna vid akut explorativ laparotomi på en operationsavdelning : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Palmcrantz; Cajsa Qviberg; [2022]
  Nyckelord :complications; explorative laparotomy; nurse anesthetist; retrospective study; anestesisjuksköterska; explorativ laparotomi; komplikationer; retrospektiv studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för att identifiera när ett förlopp avviker från det normala i den perioperativa vården. Tidigare studier visar att explorativ laparotomi har hög förekomst av allvarliga komplikationer och 30-dagarsmortalitet. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors vårdande kommunikation i preanestesifasen : En Fokuserad etnografi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Annika Eriksson Borg; Sofia Bohlin; [2022]
  Nyckelord :Vårdande relation; vårdande kommunikation; personcentrerad vård; anestesisjuksköterska; etnografi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund – Vårdande kommunikation är komplext och viktigt att studera eftersom den kan påverka vårdens kvalitet och patientens upplevelse av kvalitet. Syfte - Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskors vårdande kommunikation med patienter i preanestesifasen Metod – Metoden var kvalitativ, induktiv och beskrivande fokuserad etnografi. LÄS MER