Sökning: "anestesisjuksköterskan barn"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden anestesisjuksköterskan barn.

 1. 1. Postoperativ smärtskattning och smärtbehandling hos barn efter tonsillektomi : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Valentina Ioculano; Taina Sinko; [2022]
  Nyckelord :Barn; smärtlindring; smärtskattning; tonsillektomi; VAS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonsillektomi är en vanligt förekommande operation på barn. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kommer ofta i kontakt med nyopererade patienter. Smärtskattningen bildar grunden till all smärtbehandling då smärta är en subjektiv och personlig upplevelse som inte kan mätas objektivt. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner för att minska barns oro i perioperativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Stenvall; Linda Sundkvist; [2022]
  Nyckelord :Anaesthesia; nurse-patient relationships; perioperative care; perioperative nursing; Anestesi; perioperativ omvårdnad; perioperativ vård; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ oro hos barn förekommer hos upp uppemot sextio procent av alla barn som genomgår anestesi. Oron kan påverkas utifrån livssituation, fantasier, tankar och tidigare upplevelser i samband med sjukhusvård. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelser av och strategier i att arbeta personcentrerat i ett preoperativt omhändertagande av barn inom dagkirurgi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Patrik Oom; Matilda Hillerbrand; [2022]
  Nyckelord :children; nurse anesthetists; parents; person-centered care; preoperative care; anestesisjuksköterska; barn; föräldrar; personcentrerad omvårdnad; preoperativt omhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan möter i sitt arbete barn och deras föräldrar. Inför att barn skall opereras krävs mycket förberedelser både av barnet, föräldern och anestesisjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av omvårdnad riktat till barn i relation till den perioperativa vården : en kvalitativ deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Sundquist; Emma Kruukka; [2021]
  Nyckelord :children; theatre nurses; nursing; perioperative care; barn; operationssjuksköterskor; omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskor i den perioperativa vården möter ofta barn som ska genomgå en operation. Krav på produktion och rutiner styr att det första mötet sker med anestesisjuksköterskan och därmed blir operationssjuksköterskans möte med barnet mer begränsat. LÄS MER

 5. 5. Vårdmiljöns betydelse för barn inför anestesi : en systematisk integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martin Oliboni; Isabell Aldäng; [2021]
  Nyckelord :vårdande miljö; fysisk vårdmiljö; barn; förberedelserum; anestesi; sjukhusmiljö; evidensbaserad design; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Vårdmiljön delas upp i två perspektiv; den fysiska miljön och den psyko-sociala, vilka integrerar och stödjer varandra. Vårdmiljön upplevs ofta som främmande och skrämmande för barn som ska genomgå anestesi. LÄS MER