Sökning: "ange brott"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ange brott.

 1. 1. Bevisvärdering av medtilltalades uppgifter : Betydelsen av stödbevisning vid värdering av utsagor, när en medtilltalad erkänner egen skuld och anger andra medtilltalade som skyldiga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; medtilltalades uppgifter; medtilltalads uppgifter; medtilltalad; kronvittne; kronvittnessystem; bevisvärderingsmodell;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bevisvärderingen av medtilltalades uppgifter. Närmare bestämt behandlas situationen då en medtilltalad erkänner egen skuld och anger andra medtilltalade som skyldiga. De medtilltalade som pekas ut nekar dock till brott. LÄS MER

 2. 2. Det effektiva erkännandet - Om processekonomisk vinst vid frivillig angivelse, medverkan vid brottsutredning och erkännande i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; billighetsskäl; processekonomi; erkännande; frivillig angivelse; medverkan vid brottsutredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett samhälle med begränsade resurser eftersträvas naturligen effektivitet i brottmålsprocessen, exempelvis genom mindre resurskrävande brottsutredningar. Vid en lagändring 2015 lagfästes möjligheten till strafflindring för en gärningsperson som väljer att medverka vid utredningen av sitt eget brott. LÄS MER

 3. 3. Vägen till ungdomskriminalitet : En kvalitativ undersökning om vilka förhållanden som bidrar till att unga män begår brott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Faten Ali Elamiri; Naghikhani Azar Selda; Terefe Bethlehem; [2018]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; unga män; riskfaktorer; avvikelse; umgängeskrets; etnisk boendesegregation.;

  Sammanfattning : Ungdomskriminalitet är ett ofta förekommande problem i dagens samhälle. Med anledning av detta har syftet med denna studie varit att få en djupare förståelse av de individuella och sociala förhållandena av ett kriminellt beteende bland unga män. LÄS MER

 4. 4. ”Hon hörde föräldrarna prata om att hon skulle dö” : - En studie om medias framställning av hedersrelaterad problematik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Ekström; Lisa Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterad; kultur; kön; media; patriarkat; etnocentrism; vi och dem;

  Sammanfattning : SammanfattningHeder är ett omdiskuterat begrepp och det finns idag ingen renodlad definition vilket även är en anledning till svårigheten i att ange problemets extension. Därför är denna studies syfte att undersöka hur media idag framställer hedersrelaterad problematik. LÄS MER

 5. 5. Att bevisa uppsåt till en utebliven följd - En studie av uppsåtsbedömningen vid förstadier till brott i förhållande till beviskravet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sally Söderholm; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; uppsåt; försök; förberedelse; beviskrav; mord; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att bevisning av uppsåt är förenat med avsevärda svårigheter får anses allmänt känt och det förhåller sig onekligen så, att dessa är mer omfattande i de fall, varvid följden ännu inte har kommit till stånd. Min ambition har därför varit att ange orsakerna till den besvärliga bevisproblematiken. LÄS MER