Sökning: "anglicismer översättning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anglicismer översättning.

 1. 1. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 2. 2. Kreativmetropole, Rundumsorgloswohlfühlpakete und Wunsch-Location : Berücksichtigung der Textfunktion und des Textstils bei der Übersetzung eines webbasierten Tourismustextes

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Catharina Aineström; [2012]
  Nyckelord :translation; skopos theory; text function; text norm; tourist texts; anglicisms; översättning; skoposteori; textfunktion; textnorm; turisttexter; anglicismer;

  Sammanfattning : ABSTRACT This essay deals with translation issues, mainly in regard to text function and text norms, which arose during the transfer of a German source text, situated within the field of tourism, into a Swedish target text. Special attention was paid to anglicisms, a typical feature of German marketing language and also a key stylistic feature of the source text at hand. LÄS MER

 3. 3. Replya? Varför svarar inte svenskar längre?: - en studie i användning av och attityder till anglicismer på ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Elin Thorvinger; [2007]
  Nyckelord :Anglicismer; Engelska i svenskan; Engelska på svenska företag; Svengelska; Språkförändringar; Översättning; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; syntax; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Translation; Översättning; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka vilka och mängden av anglicismer som förekommer i kommunikation på svenska mellan svenskar på ett stort svenskt tekniskt företag med ett internationellt verksamhetsfält. Företaget har engelska som koncernspråk i tal och skrift, men på kontoret talar svenskar svenska sinsemellan... LÄS MER