Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA HOS PATIENTER MED HYPOTYREOS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Sundelius Ida; [2023-03-15]
  Nyckelord :Hypotyreos; Psykisk ohälsa; Depression; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypotyreos, en kronisk folksjukdom som år 2021 ledde till daglig medicinering för 4,6% av Sveriges totala befolkning. En sjukdom med diffusa symtom som ofta leder till depression. LÄS MER

 2. 2. Betydande delaktighet : En litteraturöversikt av anhörigas erferanheter vid vårdplaneringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Buskas; Nathalie Andersson Granfors; [2023]
  Nyckelord :Care plan meeting; general literature review; nursing home; participation; relatives experience; Allmän litteraturöversikt; anhörigas erfarenheter; delaktighet; vårdboende; vårdplaneringssamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet erfars av de äldre när de har en stöttande anhörig vid sin sida, och en god relation till sjuksköterskor finns. Sjuksköterskor erfar delaktighet som en balansgång mellan att vara rak och ärlig och att vara sensibel, men de ser det som ett kall att lära känna de äldres livshistoria och öka deras delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av efterlevandestöd vid plötsliga oväntade dödsfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Christoffer Åkerblom; Marie-Louise Svahn; [2023]
  Nyckelord :Bereavement support; Experiences; Grief; Relatives; Sudden unexpected death; Anhöriga; Efterlevandestöd; Plötsliga oväntade dödsfall; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett plötsligt oväntat dödsfall av en familjemedlem kan vara en av de mest traumatiska livshändelser som en anhörig utsätts för. När döden inträffar plötsligt och oväntat eller utan någon som helst förberedelse så hamnar de anhöriga i ett kristillstånd som innebär en mycket svårare bearbetningsprocess och sorgereaktion än om dödsfallet var väntat. LÄS MER

 4. 4. ”Vi jobbar ju inte med vad som är bäst för barnet, utan kanske vad som är minst sämst för barnet idag.” : En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar av nätverksplaceringar enligtSoL 6 kap. 5 § samt tillämpningen av barnets bästa och barnets delaktighet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Adisa Stroil; [2023]
  Nyckelord :socialsekreterare; nätverk; nätverksplacering; barn; barnets bästa;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur ett antal socialarbetare med erfarenhet avutredningsarbete och placeringar av barn och unga arbetar med och resonerar kringnätverksplaceringar. En nätverksplacering innebär att barnet placeras hos en anhörig ellerannan närstående för stadigvarande vård utanför det egna hemmet. LÄS MER

 5. 5. Den dolda sanningen - en kvalitativ studie om att vara anhörig till en närstående med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Henningson; Jeanette Nielsen; [2023]
  Nyckelord :close relatives; family carers; mental illness; experience; support; strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of how close relatives experience living with a person with mental illness. The focus of this study was how the relative is affected, the support they receive from the surrounding system, and what strategies they develop to manage the situation. LÄS MER