Sökning: "animales domésticos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden animales domésticos.

  1. 1. El refranero -Un estudio comparativo español-sueco.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Louise Serna; [2014-10-08]
    Nyckelord :animales domésticos; estudio comparativo; sueco; español;

    Sammanfattning : Ordspråk är något som man har använt sedan lång tid tillbaka i historien och de finns på flera språk, i olika stöpningar och kan användas i en mängd uppkomna situationer. En frågeställning i detta sammanhang är om det finns några skillnader i ordspråken och dess betydelse beroende på vilket land de kommer ifrån. LÄS MER