Sökning: "animaliekonsumtion"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet animaliekonsumtion.

 1. 1. Vegan eller växtbaserad : produktkommunikationens betydelse för konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Green; [2020]
  Nyckelord :Product communication; vegan; plant-based; animal consumption; consumer behavior; consumption patterns; behavior change; sustainable consumption; online asynchronous focus group; Theory of planned behavior; Produktkommunikation; vegan; växtbaserad; animaliekonsumtion; konsumentbeteende; konsumtionsmönster; beteendeförändring; hållbar konsumtion; asynkron online-fokusgrupp; Theory of planned behavior;

  Sammanfattning : Konsumtion av animaliska livsmedel är ett område som får allt mer fokus och utrymme i media och samhällsdebatt på grund av dess negativa miljöpåverkan. Med utgångspunkt i marknadsföringens potential att påverka konsumenters dagliga livsmedelsval är uppsatsens syfte att utforska attityder och associationer kring begrepp som vanligen används inom produktkommunikation för växtbaserade produkter. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur medlemmar engagerar sig i grupper på sociala medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hanna Kron; Johanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :social media; engagement; sustainable lifestyle; sociala medier; engagemang; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sociala medier kan användas som ett effektivt verktyg för att engagera människor, bygga sociala nätverk och influera människors beslut, dock efterfrågas forskning om hur sociala medier främjar engagemang då det finns en begränsad förståelse om detta. För att öka förståelsen kring detta utfördes en undersökning om hur medlemmar engagerar sig i grupper på sociala medieplattformar som syftar till att skapa hållbara livsstilar. LÄS MER

 3. 3. Minskad animaliekonsumtion inom skolmatsrestaurangerna i Göteborgs Stad: En kvalitativ studie om åtgärder för att nå målet minskad klimatpåverkan från maten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Nord; [2016-10-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Göteborgs Stad är uppmärksammade för sitt klimatarbete både i Sverige och internationellt. I denna studie studeras Göteborgs Stads arbete med miljömåltider som innebär att minska klimatpåverkan från maten inom skolverksamheten, genom minskad animaliekonsumtion och införande av vegetariska måltider i skolmaten. LÄS MER

 4. 4. Animaliska livsmedel i skolundervisningen : Lärares resonemang kring kostrelaterad undervisning i Idrottoch hälsa, Biologi och Hem-och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Röjås Irina; [2014]
  Nyckelord :kritiska djurstudier; kritisk teori; animaliska livsmedel; pedagogik; undervisning; svenska skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa, Biologi och Hem ochkonsumentkunskap resonerar kring animaliska livsmedel i anknytning till sin undervisning, samt hurlärarnas läromedel förhåller sig till animaliska livsmedel. Empirin bygger på halvstruktureradekvalitativa intervjuer med fem grundskolelärare; två lärare undervisar i Idrott och hälsa, en lärareundervisar i Biologi och två lärare undervisar i Hem- och konsumentkunskap. LÄS MER

 5. 5. Förnyelsebar energi istället för animaliskt protein : systemanalys av en möjlig livsstilsförändring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Åsa Jansson; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Systemanalys; animalieproduktion; markanvändning; energi; fossila och förnyelsebara resurser; livsstilsförändring; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Olika studier visar att animalieproduktionen, sett ur ett livscykelperspektiv, är en energikrävande verksamhet som tar stora markarealer i anspråk. I västvärlden konsumeras i genomsnitt större kött- och proteinmängder än vad kroppen behöver ur näringssynpunkt. LÄS MER