Sökning: "animalieproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet animalieproduktion.

 1. 1. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Avel för effektivare nötkreatursproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Olivia Jansson; [2019]
  Nyckelord :miljö; ekonomi; välfärd; avelsmål;

  Sammanfattning : För att en mer hållbar och effektiv animalieproduktion ska kunna uppnås behöver avelsarbetet utformas utifrån olika hållbarhetsaspekter. De hållbarhetsaspekter som tas upp i detta arbete är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Allt kött är hö : En kulturanalytisk studie om hur produktion och konsumtion av animalier legitimiteras i samtal om klimat och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Bäckström; [2019]
  Nyckelord :legitmacy logic carnism meat climate sustainability agriculture swedishness; legitimitet logik karnism kött klimat hållbarhet animalieproduktion svenskhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer inom animalieindustrin legitimerar sin verksamhet, detta med utgångspunkt i de logiker som uttrycks och verkar i aktörers utsagor i samtal om hållbarhet och klimat. Analysen sker genom ett logikperspektiv som fokuserar på hur fortsatta investeringar i animalieproduktion som idé motiveras och ges legitimitet i en samtid där konsumtion och produktion av animalier sägs vara oförenligt med ett hållbart klimat. LÄS MER

 4. 4. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maja Håkansson; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; miljömål; ekologiska restprodukter; Sverige;

  Sammanfattning : Svält är idag en stor global utmaning. Samtidigt äter andra delar av världens befolkningen kost som medför risker för hälsan. Dagens livsmedelsproduktion påverkarmiljön negativt när det gäller frågor såsom global uppvärmning och övergödning. LÄS MER