Sökning: "anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 2236 uppsatser innehållade ordet anknytning.

 1. 1. “Jag önskar att det var som på förskolan, att någon kom fram och sa, Hej Leo!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Daniel Ren; Sandra Lund; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; NPF; Vårdnadshavare; Välbefinnande; Samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera vilka diskurser som skildras av vårdnadshavare till barn med Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i relation till fritidshemmet. Arbete utgår från tre olika forskningsfrågor: Vilka diskurser konstrueras av vårdnadshavare till barn med NPF om barnens välbefinnande i fritidshemmet?, vilka diskurser kring samverkan mellan vårdnadshavare och fritidshemmet konstrueras av vårdnadshavare? samt vilka subjektspositioner görs möjliga för vårdnadshavare genom deras diskurser om samverkan med fritidshemmet? Barnets välbefinnande inom fritidshem konstrueras och även samverkan mellan vårdnadshavare och lärare i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Ja, man måste ju vara lite extra - Om professionellt etablerade och rasifierade individers strategier för erkännande i yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Al Khouri; Amanda Strandberg; [2023-09-05]
  Nyckelord :Erkännande; Etnicitet; Rasifiering; Strategier; Yrkesliv;

  Sammanfattning : Vår studies syfte avser att belysa professionellt etablerade och rasifierade individers strävan efter erkännande i deras yrkesliv. Studien undersöker dels vilka utmaningar som rasifierade individer upplever i sitt etablerade yrkesliv, dels vilka strategier de använder i sin strävan efter erkännande relaterat till deras etniskt underordnade position. LÄS MER

 3. 3. Gro tillsammans. En kvantitativ studie om stadsodling & lokalt engagemang i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elin Ginstrup; Sissel Rosengren; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Stadsodling”; “Stadsnära Odling”; “Odlarförening”; “Gemenskapsodling”; “Lokalt engagemang”; “Stewardship”; “Platsanknytning”; “Platsidentitet”; “Social anknytning”;

  Sammanfattning : Stadsodling används alltmer som en strategi för att främja hållbar utveckling inom städer. Det kan även ses som en form av engagemang där specifika odlingsplatser ger upphov till starkare platsanknytning, som i sin tur kan leda till ökat lokalt engagemang och ‘stewardship’ för platsen och närområdet. LÄS MER

 4. 4. “Några är lite runda, några är lite fyrkantiga - men alla ska in i samma form” En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av sysselsättningsfrämjande arbete med kvinnor med autism samt erfarenheter av tvärprofessionell samverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Brännudd; Cecilia Westlund; [2023-06-26]
  Nyckelord :högfungerande autism; kvinnor; sysselsättning; samverkan; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur professionella förhåller sig till eventuell samhällelig exkludering av kvinnor med autism. Syftet var vidare att genom ett kvalitativt forskningsförfarande undersöka förhållningssätt gentemot målgruppen utifrån dels genusnormer, dels tvärprofessionell samverkan och utformning av sysselsättningsfrämjande insatser. LÄS MER

 5. 5. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER