Sökning: "anknytningsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet anknytningsmönster.

 1. 1. Trygg anknytning vid inskolning : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om trygg anknytning vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning; Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Östlund; Sandy Yaqo; [2021]
  Nyckelord :Inskolning; trygghet; anknytning; förskollärare; barn; förskola; trygg bas; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om åtta förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring hur de skapar trygg anknytning till barn vid inskolning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare i olika förskolor i två olika kommuner med syfte att se likheter och skillnader i deras beskrivna arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. ”Om barnet har en anknytning från början, blir livet lite lättare" : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Granqvist; Ida Adéen Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; hem; anknytningsmönster;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskaper om hur förskollärares arbete med barns anknytning kan komma till uttryck i förskolan. Studien utgår ifrån åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Intervjuerna sammanställdes genom en tematisk analys och resulterade i fem teman som sedan analyserades med stöd i anknytningsteorin. LÄS MER

 3. 3. Högskolestudenters emotionella intelligens relaterat till anknytningsmönster

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Destruktiva konfliktbeteenden och otrygg anknytning : En studie om beteenden mot tidigare och nuvarande partner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marija-Elena Dahm; [2020]
  Nyckelord :Attachment; ambivalent; avoidant; conflict behaviors; relationship conflict; Anknytning; ambivalent; undvikande; konfliktbeteenden; relationskonflikter;

  Sammanfattning : Forskning har visat att det finns ett samband mellan anknytningsmönster och konfliktbeteenden där personer med otrygg anknytning oftare använder sig av destruktiva konfliktbeteenden (Dijkstra, Barelds, Ronner, & Nauta, 2017; Feeney & Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011). Studiens syfte var dels att undersöka om samma individ använde sig av samma konfliktbeteende i en konflikt med en nuvarande och tidigare partner, samt dels att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och konfliktbeteenden mot både tidigare och nuvarande partner. LÄS MER

 5. 5. Troende individers anknytningsmönster i barndomen och deras relation till Gud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Mathilda Urberg Ramos; [2020]
  Nyckelord :Religion; anknytning;

  Sammanfattning : Forskning har visat på likheter mellan anknytning till föräldrar i barndomen och troendes relation till Gud i vuxen ålder, samt att otrygga individer ofta har intensiva religiösa omvändningar som påverkar deras tro på Gud. Syftet med denna studie är att undersöka likheter mellan anknytning till föräldrar och anknytning till Gud bland troende individer. LÄS MER