Sökning: "anknytningsprocess"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet anknytningsprocess.

 1. 1. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattning om anknytningens betydelse för barnet i förskolan : En fenomenografisk analys utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Bäckman; Isabella Sundin; [2017]
  Nyckelord :attachment; attachment theory; younger children; safety; trust; preschool; anknytning; anknytningsteori; yngre barn; trygghet; tillit; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elva förskollärares uppfattning och förhållningssätt i relation till betydelsen om barns anknytningsprocess. Tillvägagångssättet har varit att utföra semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och slutligen analyserats med utgångspunkt i följande fyra frågeställningar: Hur uppfattar förskollärare betydelsen av anknytning ur ett barnperspektiv och vad grundar de dessa tankegångar på? Hur uppfattar förskollärare sin roll som anknytningsperson i förskolan? Hur tolkar förskollärare förskolans läroplan utifrån ett anknytningsperspektiv? Hur är förskollärares uppfattning om anknytningens betydelse för barnets utveckling och lärande?  Resultat från analysen visar att förskollärare innehar både erfarenhet och förståelse för att anknytning är av stor vikt för barns utveckling, lärande och kunskapsinhämtning. LÄS MER

 3. 3. Men vadå, pappa nu? : pappans upplevelse av att ha ett för tidigt fött barn på neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Anckarman; Anna Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Pappa; Neonatal; Prematur; Upplevelser; Anknytning;

  Sammanfattning : BakgrundEtt barn som föds före påbörjad graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt född och det kan då bli aktuellt att barnet vårdas på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården ses föräldrarna som den viktigaste resursen i omvårdnaden av barnet och deras medverkan är avgörande för barnets framsteg i utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Internationella adoptioner : En kvalitativ studie om hur internationellt adopterade upplever deras anknytningsprocess till sin familj och det svenska samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jehona Jashari; Badom Linda; [2012]
  Nyckelord :Internationella adoptioner; den transrasiala identifikationen; rasifiering; bakgrund; anknytningsprocess; familj.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om adoptioner och hur adoptionen upplevs av den som går igenom det. Uppsatsen är grundad på kvalitativa metoder och är skriven utifrån de svaren som våra respondenter gav oss. LÄS MER