Sökning: "anknytningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet anknytningsteori.

 1. 1. Inskolning - små barns början till ett livslångt lärande : En kvalitativ studie om inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hawalul Askar; Azra Kilincer; [2020]
  Nyckelord :förskola; inskolning; anknytning; förskollärare; barnskötare;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Kvalitativa intervjuer av verksamma pedagoger från tre förskolor genomfördes. LÄS MER

 2. 2. "Vi trollar lite med knäna” : En intervjustudie om trygghetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Hedman; Maja Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Trygghet; förskollärare; förskolan; barn; vårdnadshavare; anknytningsteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med fördjupad kunskap om förskollärares förståelse av och arbete med trygghet i relationer till olika mänskliga aktörer i förskolan, liksom vilka ramar och utmaningar de möter i detta arbete. Genom detta har vi undersökt hur förskollärare uppfattar och förstår begreppet trygghet och dess betydelse för barns lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Lindfors; Minette Olsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytning; anknytningshierarkier; Trygg bas;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning, uppsatsen sätter fokus på anknytningsteorins roll i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar omsorgsuppdraget samt hur de arbetar med det. LÄS MER

 4. 4. FÖRSKOLLÄRARES RELATIONSKOMPETENS : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver sitt relationsinriktade arbete med barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Eriksson; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärare; relationer; relationsskapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra förskollärares relationsinriktade arbete i förskolanmed fokus på relationen mellan förskollärare och barn. Studien innefattar en kvalitativmetod och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta verksammaförskollärare. LÄS MER

 5. 5. Anknytningsmöjligheter vid inskolning i förskolan : En studie om pedagogers bemötande av barn vid inskolning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Hallström; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :inskolning; agera; bemötande; pedagog; anknytning; anknytningsteori; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta barn i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett till två år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning. Den metod vi använt oss av i denna studie är observation, där vi varit icke deltagande observatörer för att i minsta mån påverka resultatet. LÄS MER