Sökning: "anknytningsteori"

Visar resultat 16 - 20 av 204 uppsatser innehållade ordet anknytningsteori.

 1. 16. Om vi bygger upp starka barn behöver vi inte ’’fixa’’ brutna vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miqaela Lund; [2019]
  Nyckelord :bowlbys anknytningsteori; bemötande; mänskliga rättigheter; olikheter; inkludering; bindning; anknytning; förskoleverksamhet; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. LÄS MER

 2. 17. Inkludering bland de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sussie Mejnert; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; Yngre barn; Förskola; Relationell pedagogik; Anknytning;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem olika pedagoger i förskolan arbetar inkluderande med barn i åldern ett till tre år. Studien besvarar två frågeställningar: Hur hanterar pedagogerna sitt uppdrag att arbeta inkluderande i praktiken? Vilka utmaningar och svårigheter identifierar pedagogerna i arbetet med inkludering? Studien analyseras utifrån två teoretiska perspektiv, anknytningsteori och relationell pedagogik. LÄS MER

 3. 18. Att skapa goda möjligheter under inskolningen : En studie om pedagogers uppfattning kring barns anknytning och trygghet under inskolningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; inskolning; pedagoger; trygghet;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori och objektrelationsteorin som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 19. "En tung börda på ett barns axlar" : En kvalitativ studie om vuxna barns upplevelse av att växa upp med alkoholmissbrukande vårdnadshavare och dess påverkan i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Hempele; Amanda Viklund; [2019]
  Nyckelord :Alkoholmissbrukande vårdnadshavare; försvårande under uppväxt; hjälpsamt under uppväxt; skyddsfaktorer; påverkan i vuxen ålder; utsatta barn;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad vuxna barn till alkoholmissbrukande vårdnadshavare upplever varit försvårande och hjälpsamt under uppväxten samt hur de tror att uppväxten påverkat deras liv i vuxen ålder. Detta undersöktes genom kvalitativ metod där skriftliga narrativ samlades in via en enkät som delades på Facebook. LÄS MER

 5. 20. Att våga investera sina känslor : En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara och bli familjehem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Engström; Elin Hamrén; [2019]
  Nyckelord :Foster home; Placed children; Affiliation; Emotions; Parenting; familjehem; placerade barn; anknytning; emotioner; föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad det innebär att vara familjehemsförälder och att ta sig an ett barn som inte är ens eget, samt att öka kunskapen om varför familjer väljer att bli och fortsätta vara familjehem. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex familjehemsföräldrar. LÄS MER