Sökning: "anlägga park"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden anlägga park.

 1. 1. Identifiering av platser att anlägga fickparker på med hjälp av multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Felicia Ivarsson; Samuel Sundin-Anders; [2016]
  Nyckelord :Pocket park; densification; multi criteria analysis; ranking; geographic information system GIS ; Fickpark; förtätning; multikriterieanalys; rangordning; geografiskt informationssystem GIS ;

  Sammanfattning : Målet med studien är att med hjälp av multikriterieanalyser hitta platser i Gävle tätort att anlägga fickparker på. Till en början gjordes en litteraturöversikt som bland annat bidrog med uppfattningen om vad som är viktigt för fickparker och vilka kriterier som är användbara för att hitta platser att anlägga fickparker på. LÄS MER

 2. 2. En unik plats i stadens rum? : En studie om platsskapande på Norra begravningsplatsen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Thuresson; [2015]
  Nyckelord :Begravningsplats; Lefebvre; plats; tid; förändring; kontinuitet; rekreation; kyrkogård;

  Sammanfattning : Begravningsplatser är områden som upptar stora ytor av stadens rum men som kansägas vara något förbisedda i samhällsplaneringen. Det finns få studier, speciellt i ensvensk kontext, som har studerat begravningsplatsens rumsliga praktik. LÄS MER

 3. 3. Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Hammarlund; Jenny Kjellgren Schönning; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. LÄS MER

 4. 4. Miljöpåverkan vid en förstärkning av eltransmissionen Stärnö-Hemsjö – En förstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lisa Hägg; [2013]
  Nyckelord :Miljöstudie; kraftledningar; markkabel; miljökonsekvens; magnetfält; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Blekinge Offshore AB is a company with intentions of building an offshore wind farm in the bay of Hanö, in southern Sweden. If the full-scale park is constructed a total of 7-8 TWh of electricity will be produced annually. LÄS MER

 5. 5. Etablering av vindparker på arrenderad mark : En studie av markåtkomst för vägar

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Sofia Björking; Jennie Tjulander; [2012]
  Nyckelord :Vindkraft; vindpark; arrende; vägar; nyttjanderätt; servitut; gemensamhetsanläggning; expropriation.;

  Sammanfattning : Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har ökat i hög takt de senaste åren. Mellan år 2008 – 2011 ökade produktionen av el från vindkraft med 209 %. LÄS MER