Sökning: "anlägga park"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden anlägga park.

 1. 11. Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Hammarlund; Jenny Kjellgren Schönning; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. LÄS MER

 2. 12. Miljöpåverkan vid en förstärkning av eltransmissionen Stärnö-Hemsjö – En förstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lisa Hägg; [2013]
  Nyckelord :Miljöstudie; kraftledningar; markkabel; miljökonsekvens; magnetfält; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Blekinge Offshore AB is a company with intentions of building an offshore wind farm in the bay of Hanö, in southern Sweden. If the full-scale park is constructed a total of 7-8 TWh of electricity will be produced annually. LÄS MER

 3. 13. Urbana våtmarker – Gestaltning av miljöer för vattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Maria Norstedt; [2012]
  Nyckelord :urbana våtmarker; urban wetland; wetland park; urban rekreation; wetland design; constructed wetland; wetland restoration;

  Sammanfattning : Idag är många städer belägna längs kusten och när städerna växer innebär det att stora ytor våtmark försvinner. Våtmarker i urban miljö kan genom rätt utformning erbjuda varierade miljöer med ett antal värdefulla ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 14. Etablering av vindparker på arrenderad mark : En studie av markåtkomst för vägar

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Sofia Björking; Jennie Tjulander; [2012]
  Nyckelord :Vindkraft; vindpark; arrende; vägar; nyttjanderätt; servitut; gemensamhetsanläggning; expropriation.;

  Sammanfattning : Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har ökat i hög takt de senaste åren. Mellan år 2008 – 2011 ökade produktionen av el från vindkraft med 209 %. LÄS MER

 5. 15. Västra Järvafältets grod- och kräldjursfauna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Niklas Dahlin; [2011]
  Nyckelord :Groddjur; kräldjur; amfibier; reptiler;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om grod- och kräldjursfaunans utbredning ochförekomst inom västra Järvafältets naturreservat och Barkarbyfältets norra delar, samt attundersöka om det föreligger en hotbild mot grod- och kräldjursfaunan i och med utbyggnadenav Barkarbystaden.En grod- och kräldjursinventering gjordes under våren och sommaren 2010 med enkompletterande inventering under våren 2011. LÄS MER