Sökning: "anlägga park"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden anlägga park.

 1. 11. Etablering av vindparker på arrenderad mark : En studie av markåtkomst för vägar

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Sofia Björking; Jennie Tjulander; [2012]
  Nyckelord :Vindkraft; vindpark; arrende; vägar; nyttjanderätt; servitut; gemensamhetsanläggning; expropriation.;

  Sammanfattning : Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har ökat i hög takt de senaste åren. Mellan år 2008 – 2011 ökade produktionen av el från vindkraft med 209 %. LÄS MER

 2. 12. Västra Järvafältets grod- och kräldjursfauna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Niklas Dahlin; [2011]
  Nyckelord :Groddjur; kräldjur; amfibier; reptiler;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om grod- och kräldjursfaunans utbredning ochförekomst inom västra Järvafältets naturreservat och Barkarbyfältets norra delar, samt attundersöka om det föreligger en hotbild mot grod- och kräldjursfaunan i och med utbyggnadenav Barkarbystaden.En grod- och kräldjursinventering gjordes under våren och sommaren 2010 med enkompletterande inventering under våren 2011. LÄS MER

 3. 13. Stureholms myllrande våtmark under 250 år : en fallstudie av en våtmarks tillblivelse

  Magister-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Åse Brunnström; [2010]
  Nyckelord :våtmarker; landskapsutveckling; digitala historiska kartor; biologisk mångfald; näringsretention; greppa näringen;

  Sammanfattning : Vatten, en förutsättning för livet på jorden. För att kunna odla jorden krävs vatten både i form av nederbörd och växttillgängligt vatten. Alltför stor okontrollerbar tillgång till vatten kan skapa odlingsproblem på åkermark, i skog samt i trädgård och park. LÄS MER

 4. 14. Design, anläggningsmetoder och skötseltekniker för hagmarksbestånd

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Jenny Svensson; [2008]
  Nyckelord :design; anläggning; skötsel; hagmark;

  Sammanfattning : There is many valuable nature and culture landscapes in Sweden that has developed during a long period of time, throw natural processes or human use. Unfortunately lot of these are disappearing. My thought with this work is to explore the possibility to establish new areas with similar qualities. LÄS MER

 5. 15. Optimalt ekologiskt : att gestalta praktfulla parker som kan skötas på ett hållbart sätt

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Holm; [2008]
  Nyckelord :ekologisk; park; skötsel; gestaltning;

  Sammanfattning : This is a graduate work at the Swedish University of Agricultural Sciences, The Department of Urban and Rural Development, Ultuna. The purpose of this paper has been to find out and describe principles for designing parks that offers good recreational and aesthetical values and require little amount of carbon dioxide emissions during their maintenance. LÄS MER