Sökning: "anlägga park"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade orden anlägga park.

 1. 6. En unik plats i stadens rum? : En studie om platsskapande på Norra begravningsplatsen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Thuresson; [2015]
  Nyckelord :Begravningsplats; Lefebvre; plats; tid; förändring; kontinuitet; rekreation; kyrkogård;

  Sammanfattning : Begravningsplatser är områden som upptar stora ytor av stadens rum men som kansägas vara något förbisedda i samhällsplaneringen. Det finns få studier, speciellt i ensvensk kontext, som har studerat begravningsplatsens rumsliga praktik. LÄS MER

 2. 7. Att planera för fickparker : förslag på placering av nya fickparker & två gestaltningar i Enköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Lindqvist; Jessica Ingelsson; [2014]
  Nyckelord :fickparker; fickparksgestalting; inventering; planering; pocket parks;

  Sammanfattning : Vid förtätning kan det i bland uppstå konflikter mellan prioritering av bebyggelse och grönska i våra städer. Även om bostäder, butiker och företag har stor betydelse för samhällets funktion ska man inte glömma vikten av grönskan för människans trivsel. LÄS MER

 3. 8. Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Hammarlund; Jenny Kjellgren Schönning; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. LÄS MER

 4. 9. Miljöpåverkan vid en förstärkning av eltransmissionen Stärnö-Hemsjö – En förstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lisa Hägg; [2013]
  Nyckelord :Miljöstudie; kraftledningar; markkabel; miljökonsekvens; magnetfält; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Blekinge Offshore AB is a company with intentions of building an offshore wind farm in the bay of Hanö, in southern Sweden. If the full-scale park is constructed a total of 7-8 TWh of electricity will be produced annually. LÄS MER

 5. 10. Urbana våtmarker – Gestaltning av miljöer för vattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Maria Norstedt; [2012]
  Nyckelord :urbana våtmarker; urban wetland; wetland park; urban rekreation; wetland design; constructed wetland; wetland restoration;

  Sammanfattning : Idag är många städer belägna längs kusten och när städerna växer innebär det att stora ytor våtmark försvinner. Våtmarker i urban miljö kan genom rätt utformning erbjuda varierade miljöer med ett antal värdefulla ekosystemtjänster. LÄS MER