Sökning: "anmälningsplikt revision"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden anmälningsplikt revision.

 1. 1. Att anmäla eller att inte anmäla, det är frågan... : Hur kan brist i oberoende påverka revisorns anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Lingebrant; Evelina Sandell; [2016]
  Nyckelord :Reporting obligation; auditor independence; rules for rotation; analysis model; auditing; auditor.; Anmälningsplikt; oberoende; rotationsregel; analysmodellen; revision; revisor.;

  Sammanfattning : Problemformulering: För att minska beroendet i noterade bolag kommer nya reglerkring rotation införas. I onoterade bolag finns det inga reglerkring detta, kravet på revisorns oberoende är dock detsamma. LÄS MER

 2. 2. Anmälningspliktens krav och konsekvenser för revisorer : Hur ska revisorn agera om den löpande bokföringen inte har utförts i tid för att leva upp till sina skyldigheter som revisor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsplikt; revision; löpande bokföring; bokföringsbrott; medhjälp till bokföringsbrott.;

  Sammanfattning : I ett av RN:s disciplinfall ser vi att en revisor har varit den utsedda revisorn i företaget under hela räkenskapsåret och företaget har inte utfört den löpande bokföringen i tid, om revisorn då under året underlåter att vidta åtgärder vid misstanke om brott som denne är skyldig att vidta och även åsidosätter god revisionssed riskerar denne disciplinära påföljder från RN. En revisor riskerar även att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet om denne har främjat bokföringsbrottet. LÄS MER

 3. 3. Anmälningspliktens avklädda tolkning : En studie av revisorers syn på lagen, samhället och den ekonomiska brottsligheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Baeckström; Madeleine Mannehed; [2015]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; revisorn; revision; ekonomisk brottslighet; förväntningsgap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Penningtvätt - en studie om varför revisorer anmäler få fall av penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malin Öhrn; Susanna Frydén; [2014]
  Nyckelord :Penningtvätt; revisor; revision; kunskap om penningtvätt; kundrelation;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Revisorer riskerar att stöta på penningtvätt i allt större omfattning då kriminella hittar nya vägar för att undkomma upptäckt. Trots detta står revisorer endast för ett fåtal av de totala anmälningarna som görs årligen. LÄS MER

 5. 5. Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikt och revisionsplikt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Suleyman Alp; Alexander Ekqvist; [2014]
  Nyckelord :Revisor; Revisorrollen; Revisionsrollen; Institutionell teori; Tvingande institutionell påverkan; Principal-agent teori; Revisionsteori; Argument; Dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikten och revisionsplikten? Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning/Revision Författare: Alexander Ekqvist och Suleyman Alp Handledare: Arne Fagerström År: 2014 Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva diskussionen som finns och har funnits i samhället gällande revisorns roll och identifiera för- och motargument i koppling till tvingande institutionell påverkan på utformningen av revisorns roll över tiden. Vidare kommer uppsatsen även belysa hur utökade krav på anmälningsplikt och revisionsplikt har påverkat utvecklingen av revisorns roll. LÄS MER