Sökning: "anmälningsskyldighet revision"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden anmälningsskyldighet revision.

 1. 1. Entreprenör eller Byråkrat? : En studie om revisorers agerande vid ett misstänkt ekobrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Aram Mohammadi; Sayyed Mohammad Said; [2013]
  Nyckelord :Reporting obligation; confidentiality; economic crime; auditor; audit; difficulties; ethic; moral; Anmälningsskyldighet; tystnadsplikt; ekobrott; revisor; revision; svårigheter; etik; moral;

  Sammanfattning : Bakgrund:År 1999 infördes lagen om revisorns anmälningsskyldighet och lagen innebär att revisorn ska anmäla vid misstanke av ett ekonomiskt brott, jämfört med tidigare då revisorn endast hade tystnadsplikten att förhålla sig till. Lagen infördes på grund av den höga ekonomiska brottsligheten där de vanligaste ekobrotten i Sverige är bokföringsbrott och skattebrott. LÄS MER

 2. 2. Gränslandet mellan revisorns tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – hur går man tillväga som revisor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Sivertsson; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: revision; revisor; tystnadsplikt; anmälningsskyldighet; ekonomisk brottslighet.;

  Sammanfattning : Det svenska näringslivet är viktigt för Sverige och många av de aktiebolag som drivs i Sverige har flera olika intressenter. För att dessa intressenter ska våga satsa i olika bolag krävs det att det finns en oberoende part som kan granska bolagets finansiella information. LÄS MER

 3. 3. Hur hanterar revisorn tidsaspekten på sin anmälningsplikt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Åsa Andersson; Amy Tan; [2007]
  Nyckelord :anmälningsskyldighet; bokföringsbrott;

  Sammanfattning : Regeringen ansåg i mitten av nittiotalet att reglerna kring revisorns agerandevid misstanke om brott inte utgjorde tillräckligt skydd för bolaget och dessintressenter. Regeringen framförde därför våren 1998 propositionen SFS1998:760, som innehöll förslag till ändringar i aktiebolagslagens (2005:551)bestämmelser om styrelse, bolagsstämma, revision samt skadeståndsansvar. LÄS MER

 4. 4. Revisorers anmälningsplikt vid misstanke om brott : - en studie om revisorers attityder till lagen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Helena Neman; Fredrik Ohlsson; [2006]
  Nyckelord :anmälningsplikt; anmälningsskyldighet; revision; ekobrott;

  Sammanfattning : Problemformulering: Ekonomisk brottslighet och bolagsskandaler är något som har uppmärksammats allt mer under de senaste åren. Den ekonomiska brottsligheten är ett växande och allvarligt samhällsproblem och den blir allt mer och mer avancerad och internationaliserad. LÄS MER

 5. 5. Lagen om revisorns anmälningsskyldighet - fungerar lagen i praktiken?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Lindahl; Emma Persson; Cathrine Persson; Karin Fernström; [2005]
  Nyckelord :anmälningsskyldighet; revision; ekobrott; tystnadsplikt; oberoende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : 1 januari 1999 infördes lagen om revisorns anmälningsskyldighet. Den ålägger revisorn i ett aktiebolag en anmälningsskyldighet om han misstänker att VD eller styrelseledamot gjort sig skyldig till brott inom ramen för bolagets verksamhet. Lagen är mycket omdebatterad och möttes av stor skepsis, främst bland revisorer, vid dess införande. LÄS MER