Sökning: "ann bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ann bergman.

 1. 1. "Må ditt barn leva, vara friskt och en pojke". En kvalitativ studie av professionellas erfarenheter av sonpreferens i Montenegro   

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tijana Vujnovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract     Author: Tijana Vujnovic   Title: “May your child live a healthy life and be a boy” - A qualitative study of professionals' experiences on son preference in Montenegro [Translated title]   Supervisor: Ann-Sofie Bergman   Assessor: Kerstin Arnesson     This thesis examines the social phenomenon “son preference” in Montenegro. The term son preference is defined by the desire to have a son, which is often expressed through different kinds of behaviour and/or discriminatory actions such as sex-selective abortions. LÄS MER

 2. 2. Elevernas erfarenheter i skrivundervisningen : Hur lärare ser på elevers erfarenheter och att ta tillvara dessa vid skrivundervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för didaktikInstitutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för didaktikInstitutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Maria Bergman; Cecilia Lagerkvist; [2010]
  Nyckelord :barns erfarenheter; grundskola; populärkultur; skrivundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka lärares medvetenhet angående betydelsen av användandet av barnens erfarenheter i skrivundervisningen, för att erbjuda eleverna en god möjlighet till att utveckla sin skrivförmåga. För att uppnå syftet formulerades två frågeställningar, hur lärare beskriver barnens erfarenheter utifrån skrivundervisningen och hur de beskriver att de utformar sin skrivundervising med tanke på elevernas erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Datorn som alternativt verktyg : Tolv pedagogers erfarenheter av arbete med datorbaserade verktyg i grundskolan.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogik; Umeå universitet/Pedagogik

  Författare :Ann-Louise Bergman; Jeanette Swenn; [2009]
  Nyckelord :IT-baserade läromedel; läs- och skrivsvårigheter; inlästa böcker; talsyntes; specialpedagogik;

  Sammanfattning :  Syftet med denna undersökning var att beskriva och analysera lärares och specialpedagogers arbete med datorn som alternativt verktyg – främst arbetet med inlästa böcker och talsyntes. Undersökningen är kvalitativ och bygger på 12 intervjuer med lärare och specialpedagoger/speciallärare. LÄS MER

 4. 4. "Tekniken fångar mig" : Hur högstadie- och gymnasieflickor tänker om biologi, kemi, fysik och teknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Bergman; [2006]
  Nyckelord :flicka; naturvetenskap; teknik; intresse; studier; undervisning; undervisningsform; arbetssätt; förebild; könsgräns; gränsöverskrida; genus; kön; socialisering; handlingsutrymme; omkonstruera; skapa genus.;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt i genusteorier och de naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena i skolsammanhang. Syftet är att undersöka vad flickor tänker om ämnena biologi, kemi, fysik och teknik och hur det påverkar valet av fortsatta studier. LÄS MER

 5. 5. Barnen ska marineras i böcker... : en undersökning om hur skönlitteraturen används i skolans undervisning år 3 och 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Ann Bergman; Marie Broberg; [2004]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Undervisning; Skolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER