Sökning: "ann larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden ann larsson.

 1. 1. Energy Consumption Modelling for 5G Radio Base Stations with Machine Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Daniel Ringwald; Daniel Larsson; [2023]
  Nyckelord :Machine learning; energy modelling; radio base station; 5G; neural network; gradient boosted trees; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With an ongoing energy crisis in Europe and an ever-evolving political climate where the environmental impacts of industries are regarded as a top priority, the topic of energy efficiency is high on everyone’s agenda. Mathematical optimization of energy consumption requires a model of the problem at hand. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter frånandra kulturella bakgrunderEn litteraturstudie inom transkulturell omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Charlotte Larsson; Nathalie Villent; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Samtidigt så satt ju alla i samma båt” : En kvalitativ studie om vägledarnas upplevelse av användningen av digital vägledning vid gymnasieskolan under covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Rose Ally; [2022]
  Nyckelord :Digital guidance counseling; Information- and communication technology ICT ; Covid-19; Upper secondary school; Cognitive information processing theory CIP ; Bourdieu; Digital vägledning; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; Covid-19; Gymnasieskolan; Cognitive information processing theory CIP ; Bourdieu;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine guidance counselors' experience of the transition to digital guidance counseling during the covid-19 pandemic. The guidance counselors attitude towards change, as well as contributing challenges are studied. LÄS MER

 4. 4. Orosanmälningar i förskolan : Pedagogers erfarenheter och yrkesetiska dilemman

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Camilla Haglind; Ann-Sofie Larsson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; orosanmälningar; yrkesetiska dilemma; socioekonomiska skillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om olika yrkesetiska dilemman som pedagoger i förskolan kan uppleva vid orosanmälningar. Studien syfte är att undersöka om skillnader kan ses gällande orosanmälningar i två områden med skilda socioekonomisk status. .. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska mellanrum ger tomrum : En kvalitativ studie utifrån professionellas perspektiv gällande sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sexual abuse violence SUD PTSD comorbidity; Sexuellt våld substansmissbruk samsjuklighet PTSD SUD;

  Sammanfattning : Abstract Att ge adekvat stöd och behandling till sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk är komplext, Trots att problematiken uppmärksammats sedan mitten av 1990-talet står det klart att bristerna kvarstår. Sedan 2003 är rekommendationen att psykisk ohälsa och substansberoende ska behandlas samtidigt. LÄS MER